Juridische kennisgeving

WETTELIJKE KENNISGEVING PRONOKAL® ECOMMERCE:

 

Deze Wettelijke Kennisgeving (hierna te noemen “WK”) regelt de toegang en het gebruik van de applicatie van de Online Shop van PronoKal® (hierna ook te noemen de “Aanbieder”) in al zijn versies: website en app (hierna te noemen de “Pronokal eCommerce”).

De toegang tot de Pronokal eCommerce wordt verleend door middel van uw login en wachtwoord. Hij/zij heeft de hoedanigheid als gebruiker van de Pronokal eCommerce (hierna te noemen de “Gebruiker”). Dit impliceert de aanvaarding van alle            bepalingen die in deze WK zijn opgenomen. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de WK, dient hij de annulering van de Pronokal eCommerce aan te vragen door middel van een e- mail te sturen naar info.belgie@pronokalgroup.com met als onderwerp STOP ECOMMERCE.

Door dit document te aanvaarden, verklaart de Gebruiker:

  1. dat hij/zij heeft gelezen en begrepen wat hier staat;
  2. dat hij/zij meerderjarig is en voldoende handelingsbekwaam om de opgesomde verplichtingen na te komen;
  3. dat hij/zij alle hierin vermelde verplichtingen op zich
  4. dat hij/zij de algemene aankoopvoorwaarden (hierna “AV”) en dit document met juridische informatie heeft gelezen en aanvaard vooraf aan het moment dat hij/zij een aangeboden product

Deze WK mag door de Gebruikers worden afgedrukt en opgeslagen.

PronoKal® stelt het e-mailadres info.belgie@pronokalgroup.com en dpo@pronokalgroup.com ter beschikking aan alle gebruikers om eventuele vragen over deze voorwaarden te stellen.

De voorwaarden zijn van onbepaalde duur en zullen van toepassing zijn op alle overeenkomsten die via de website https://shop.pronokal.com/login van PronoKal® worden gesloten.

 

1.       INFORMATIE REGISTRATIE VAN PRONOKAL ECOMMERCE

 

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake elektronische handel worden hieronder de volgende gegevens vermeld:

Eigenaar van de e-commerce: PRONOKAL HEALTH GROUP, S.L.U (hierna: “PronoKal® of de Aanbieder“).

Maatschappelijke zetel: Roger de Llúria nº 58, 08009, Barcelona

Ondernemingsnummer : B66862749

E-mail: info.belgie@pronokalgroup.com

2.  GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

  • TOEGANG TOT PRONOKAL®ECOMMERCE

Pronokal® behoudt zich het recht voor om deze WK eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de goederen of promoties die werden aangekocht vóór de wijziging en dit met het oog op een verbetering van de aangeboden producten of dienstverlening. In elk geval moet de WK worden geraadpleegd alvorens de  producten/diensten te kopen.

Het is raadzaam om een ​​kopie van de gegevens van de bestelling te bewaren.

  • REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN PRONOKAL® ECOMMERCE

PronoKal® is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit een oneigenlijk gebruik van de producten die op het web te koop worden aangeboden.

De gebruiker verplicht zich de Pronokal eCommerce en alle producten en diensten te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de wet, de goede zeden, de openbare orde, de AV en deze WK. Evenzo is hij verplicht de diensten en/of producten van de Pronokal eCommerce op gepaste wijze te gebruiken en deze niet te gebruiken voor illegale of criminele activiteiten, die de rechten van derden schenden en/of inbreuk maken op de regelgeving inzake intellectuele en industriële  eigendom, of op enige andere regelgeving van het toepasselijke rechtssysteem.

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen enkel soort materiaal en informatie (gegevens, inhoud, berichten, tekeningen, geluids- en beeldbestanden, foto’s, software, enz.) die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en deze Wettelijke Bekendmaking, door te sturen, in te voeren, te verspreiden of ter beschikking te stellen van derden.

De Gebruiker verbindt zich er bovendien, doch niet uitsluitend, toe geen schade toe te brengen aan de systemen van PronoKal®, haar leveranciers of derden,           alsook geen computervirussen of andere systemen in te voeren en/of te verspreiden die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken.

Pronokal® is niet verantwoordelijk voor de meningen die door Gebruikers geuit worden via een sociaal netwerk profiel en/of andere fora die beschikbaar of toegankelijk kunnen zijn via Pronokal eCommerce.

 

3.  INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

 

Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, evenals alle informatie die de Pronokal eCommerce bevat (afbeeldingen, handelsmerken, grafische ontwerpen, broncode, navigatiestructuur, databases en alle andere inhoud die erin voorkomt) zijn de exclusieve eigendom van PronoKal® of zijn bekomen via een geldige licentie van de eigenaar, zonder dat in elk geval de toegang tot of het gebruik van de Pronokal eCommerce de Gebruiker enig recht verleent op de bovengenoemde handelsmerken en de andere geregistreerde tekens.

Alle informatie en inhoud van de Pronokal eCommerce zijn auteursrechtelijk beschermd en het intellectuele eigendomsrecht ervan behoort Pronokal® toe, in voorkomend geval, is het gebruik en de exploitatie ervan naar behoren goedgekeurd door de eigenaar ervan. Geen van de exploitatierechten met betrekking tot de genoemde inhoud, tekens en/of informatie kan worden opgevat als zijnde overgedragen aan de Gebruiker, buiten hetgeen strikt noodzakelijk is voor het correcte gebruik van Pronokal eCommerce.

De Gebruiker mag de inhoud enkel raadplegen voor zijn exclusief persoonlijk privégebruik, tenzij enig ander bijkomend gebruik wettelijk is toegestaan. Behoudens het hiervoor vermelde gebruik, is het de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om de inhoud van deze website te reproduceren, te bewerken, te distribueren, openbaar te maken, beschikbaar te stellen, te extraheren, te hergebruiken of door te sturen op welke manier dan ook, met welk  middel of op welke manier dan ook, behalve in die gevallen waarin het wettelijk is toegestaan of waarin PronoKal® hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Het is de Gebruiker bovendien verboden (onder meer, docht niet uitsluitend), om :

  1. de informatie op de Pronokal eCommerce te gebruiken voor het ontwikkelen van activiteiten van commerciële aard (directe verkoop of activiteit met enig ander commercieel oogmerk, alsmede het op enigerlei wijze op de markt brengen van dergelijke informatie);
  1. het auteursrecht en/of andere rechten van PronoKal® te wissen, te ontwijken en/of te manipuleren;
  1. de databases waarin de Pronokal eCommerce informatie is opgeslagen te demonteren, te decompileren en/of om te keren.

Het ongeoorloofd gebruik van de informatie in de Pronokal eCommerce, de wederverkoop ervan, evenals de inbreuk op de industriële en intellectuele eigendomsrechten van Pronokal® en/of zijn licentiegevers, zal aanleiding geven tot alle mogelijke wettelijk aansprakelijkheidsvorderingen die gesteld kunnen worden.

4.  GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

 

De aansprakelijkheid van PronoKal® voor de geleverde producten en diensten is beperkt tot het bedrag van de geleverde producten en diensten. De Gebruiker ziet af van elke vordering ten opzichte van PronoKal® voor elke vorm van ontevredenheid over de in de Pronokal  eCommerce aangekochte producten en diensten, alsook voor eventuele storingen, trage toegang of fouten bij de toegang tot de website.

Pronokal® behoudt zich het recht voor om de toegang tot Pronokal eCommerce, evenals de levering van enige of alle producten en/of diensten die via haar worden aangeboden, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, hetzij om technische, beveiligings-, controle-, onderhouds of enige andere reden.

PronoKal® is evenmin verantwoordelijk voor tijdelijke onderbrekingen van de diensten, vertragingen, fouten, storingen en, in het algemeen, andere ongemakken die hun oorsprong vinden in oorzaken waarover PronoKal® geen controle heeft, en/of te wijten zijn aan bedrieglijk of foutief handelen van de Gebruiker en/of veroorzaakt zijn door overmacht.

In deze zin sluit Pronokal®, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten is aan het gebrek aan beschikbaarheid en/of continuïteit van de werking van de Pronokal eCommerce, de diensten en/of de storingen in de toegang tot de verschillende webpagina’s van de Pronokal eCommerce.

PronoKal® neemt beveiligingsmaatregelen die redelijkerwijze voldoende zijn om het bestaan van virussen op te sporen. PronoKal® kan echter niet garanderen dat er geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken aan de computersystemen of – toestellen van de Gebruiker of aan zijn elektronische documenten en bestanden die deze bevatten. In deze zin sluit PronoKal®, voor zover toegestaan door het rechtssysteem en zonder afbreuk te doen aan de rechten van de Gebruiker die van toepassing kunnen zijn, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan de aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud van Pronokal eCommerce, die wijzigingen kunnen veroorzaken in het computersysteem, elektronische documenten en/of in de bestanden van de Gebruikers.

PronoKal® is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat de Gebruiker maakt van de inhoud waartoe hij toegang heeft op Pronokal eCommerce en die een schending kan inhouden van welke norm dan ook, nationaal of internationaal, van de rechten van intellectuele of industriële eigendom of van welk ander recht van derden dan ook.

Zowel de toegang tot de Pronokal eCommerce als het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die deze bevat, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die ze uitvoert. Pronokal® is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade die uit een dergelijke toegang of een dergelijk gebruik van de informatie voortvloeit. PronoKal® is niet verantwoordelijk voor eventuele beveiligingsfouten die kunnen optreden of voor schade die kan worden toegebracht aan het computersysteem van de Gebruiker of aan de bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen, als gevolg van een storing in de browser of het gebruik van niet- bijgewerkte versies daarvan.

De Gebruiker, en in voorkomend geval zijn/haar arts of voorschrijver, is de laatste en enige verantwoordelijke voor de gegevens van welke aard dan ook die hij/zij in de PronoKal® eCommerce invoert, deelt of toevoegt, zowel voor persoonlijke als voor professionele doeleinden (in het geval van artsen of PronoKal® voorschrijvers). Deze handeling kan alleen worden uitgevoerd als de Gebruiker beschikt over en zeker is van de acceptatie van de toestemmingen van zijn/haar patiënten. U bent alleen gemachtigd om de handeling van het invoegen van patiëntengegevens uit te voeren als deze laatste (de patiënten van de Gebruiker) de WK en AV van PronoKal® ook aanvaardt.

 

5.  BELEID M.B.T LINKS

 

Het is uitdrukkelijk verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PronoKal® hyperlinks of technische koppelingen (bijvoorbeeld links, banners of buttons) die toegang geven tot de Pronokal eCommerce voor commerciële doeleinden aan te brengen op websites buiten PronoKal®. Het bestaan van dergelijke hyperlinks impliceert in geen geval het bestaan van commerciële of handelsbetrekkingen met PronoKal®, noch de aanvaarding, door PronoKal®, van de inhoud of diensten ervan.

In elk geval behoudt Pronokal® zich het recht voor om elke hyperlink of technische koppeling (bijv. links, banners of buttons) naar de Pronokal eCommerce te allen tijde te verbieden of uit te schakelen, in het bijzonder in geval van onwettigheid van de activiteit of de waarin de hyperlink of de technische koppeling is opgenomen.

Anderzijds geeft Pronokal® geen enkele garantie en neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de schade die geleden wordt door de toegang tot inhoud van derden via de mogelijke verbindingen, links of koppelingen van de sites die vanaf deze Pronokal eCommerce gelinkt zijn. De functie die dergelijke hyperlinks of technische koppelingen (bijv. links, banners of knoppen) in voorkomend geval kunnen hebben, is uitsluitend om de Gebruiker te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen of andere internetinhoud en -diensten. PronoKal® is in geen geval verantwoordelijk voor het resultaat dat via dergelijke hyperlinks of technische koppelingen (bijv. links of knoppen) wordt verkregen of voor de gevolgen die voortvloeien uit de toegang van Gebruikers tot deze (gelinkte sites). Deze inhoud van derden wordt door hen ter beschikking gesteld, zodat PronoKal® de wettelijkheid van deze inhoud of de kwaliteit van de daarop aangeboden diensten niet kan controleren.

PronoKal® biedt de informatie, inhoud en diensten die op de gelinkte websites beschikbaar zijn niet zelf en/of via derden aan en verkoopt deze ook niet. PronoKal® keurt de inhoud en diensten en het materiaal van welke aard dan ook dat zich op de gelinkte websites bevindt niet goed en oefent er ook geen toezicht of controle op uit, zodat de Gebruiker uitsluitend verantwoordelijk is voor het doorbladeren van de websites.

6.  PRIVACY BELEID

 

Via de Pronokal eCommerce worden persoonlijke gegevens verwerkt. Om u te informeren over de kenmerken van de gegevensverwerking, kunt u ons raadplegen.

7.  NOTIFICATIES

 

Alle kennisgevingen en mededelingen door de Gebruiker aan PronoKal® worden voor alle doeleinden als geldig beschouwd, op voorwaarde dat de Gebruiker zich heeft gericht tot het e-mailadres dat in het eerste deel van deze WK wordt vermeld. Evenzo worden alle kennisgevingen van PronoKal® aan de Gebruiker als rechtsgeldig beschouwd als ze met gebruikmaking van de gegevens en via de voornoemde middelen zijn gedaan. Met het oog hierop verklaart en garandeert de Gebruiker dat alle door hem verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en correct zijn en dat hij ze naar behoren zal bijwerken.

Deze WK is opgesteld volgens de principes van goede trouw. Echter, in het geval dat een derde partij van mening is dat een van zijn rechten geschonden zou kunnen zijn, kan PronoKal®  hiervan op de hoogte stellen door middel van een mededeling gericht aan de e-mailadressen die in deze WK vermeld worden.

8.  ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

 

Zie Algemene Voorwaarden.

9.  TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 

Deze WK wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

PronoKal® en de Gebruiker onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen,  waarbij de toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uitdrukkelijk wordt uitgesloten en de rechten van de consument om zowel in België als in de staat van zijn/haar verblijfplaats een vordering in te stellen, onaangetast blijft.

Laatst bijgewerkt: juni 2021