Juridische kennisgeving

PronoKal Connect

 

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de mobiele applicatie die eigendom is van PROTEIN BENELUX en die is gemaakt als een hulpmiddel bij de Pronokal behandeling (hierna “de Applicatie”). De hoedanigheid van de gebruiker van de Applicatie wordt toegekend aan de natuurlijke persoon die, na het downloaden van de Applicatie, (i) toegang heeft tot de Applicatie door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord die vooraf door PROTEIN BENELUX zijn verstrekt; en (ii) het Privacybeleid van de Applicatie en deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt (hierna “de Gebruiker”). Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van de Applicatie, moet u de Applicatie onmiddellijk verlaten zonder deze te gebruiken.

Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart de Gebruiker:

1. Dat hij gelezen en begrepen heeft wat hierin staat.

2. Dat hij/zij alle hierin vermelde verplichtingen op zich neemt.

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE APPLICATIE

1.1. Informatie over de eigenaar

Eigenaar: PROTEIN BENELUX NV  (hierna: “PROTEIN BENELUX”).

Maatschappelijke zetel: Posthofbrug 6-8 bus 5/131, 2600 Antwerpen

Ondernemingsnummer : BE 0846.682.316

E-mail: info.belgie@pronokalgroup.com

Telefoon: 03/808.29.91

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

1.2. Definities
i. “Applicatie”: de mobiele applicatie of subdomeinen die eigendom zijn van PROTEIN BENELUX waarop deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van toepassing zijn.

ii. “Gebruiker”: de natuurlijke persoon die toegang heeft tot de Applicatie via gebruikersnaam en wachtwoord die vooraf door PROTEIN BENELUX zijn verstrekt en die het Privacybeleid van de Applicatie en deze Gebruiksvoorwaarden accepteert.

iii. “Voorschrift”: het formulier dat de arts aan de Gebruiker geeft en waarin wordt geverifieerd of de Gebruiker geschikt is om de behandeling uit te voeren. De Gebruiker moet dit blad aan PROTEIN BENELUX verstrekken om zich te kunnen inschrijven voor een van de behandelingen die door PROTEIN BENELUX op de markt worden gebracht.

iv. “Toegangscodes”: de gebruikersnaam en het wachtwoord dat PROTEIN BENELUX aan de Gebruiker ter beschikking stelt zodra de Gebruiker een PRONOKAL-behandeling heeft gestart. Om de Gebruiker en het wachtwoord te genereren, eist PROTEIN BENELUX dat de Gebruiker het Voorschrift heeft ingevuld en ondertekend met de persoonsgegevens die nodig zijn om de Applicatie te kunnen gebruiken.

v. “Digitale weegschaal”: bioimpedantieweegschaal (weegschaal die gebruik maakt van elektrische eigenschappen om de samenstelling van het lichaam en de hoeveelheid water die aanwezig is, te meten) die via bluetooth kan worden verbonden met een mobiel apparaat en, in het bijzonder, met de Applicatie om persoonsgegevens van de Gebruiker te verzamelen (om te weten welke persoonsgegevens de digitale weegschaal verzamelt en om alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens te controleren, wordt verwezen naar het Privacybeleid van de Applicatie op volgende link: www.pronokal.com/be-nl/privacybeleid

vi.”Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd als elke persoon wiens identiteit direct of indirect kan worden vastgesteld, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen van zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van genoemde persoon.

2. Toegang tot de Applicatie

2.1. Het eenvoudig downloaden van en de toegang tot de Applicatie is gratis, met uitzondering van de kosten van de verbinding via het telecommunicatienetwerk dat wordt aangeboden door de door Gebruiker gecontracteerde toegangsprovider.

2.2. PROTEIN BENELUX behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Applicatie te verwijderen, te beperken of te verhinderen wanneer zich technische problemen voordoen als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten de controle van PROTEIN BENELUX die naar eigen goeddunken het beveiligingsniveau verlagen of annuleren.

2.3. PROTEIN BENELUX behoudt zich het recht voor om toegang tot de inhoud van de Applicatie alleen toe te staan aan natuurlijke personen die aan de volgende vereisten voldoen:

a) Zij hebben een Voorschrift verkregen en ondertekend om een behandeling van PRONOKAL te starten.
b) Dit Voorschrift bevat de nodige gegevens [naam, e-mailadres, hoogte (cm) en geslacht] om (i) de Gebruiker toe te voegen en (ii) de functionaliteiten van de Applicatie uit te voeren.
c) De door de Gebruiker in het Voorschrift ingevulde gegevens zijn juist en actueel.

2.4. Zodra de Gebruiker met de behandeling van Pronokal Group is begonnen, genereert PROTEIN BENELUX een persoonlijke gebruikersnaam dat naar het e-mailadres opgegeven door de Gebruiker op het Voorschrift wordt gestuurd.Deze e-mail bevat een link waarmee de Gebruiker het wachtwoord kan genereren om toegang te krijgen tot de inhoud van de Applicatie.

2.5. De Gebruiker is ten allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens die worden verstrekt via het Voorschrift en die zullen gebruikt worden voor het profiel dat in de Applicatie wordt aangemaakt. Met het oog hierop wordt de invoering van de gegevens geacht te zijn uitgevoerd door de Gebruiker zelf, die in ieder geval verantwoordelijk is voor de ingevoerde gegevens. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle valse of onnauwkeurige gegevens en informatie die aan PROTEIN BENELUX worden verstrekt.

2.6. Daarnaast is de Gebruiker zelf verantwoordelijk voor de bewaring van zijn Toegangscodes (gebruikersnaam en wachtwoord) zodra deze van PROTEIN BENELUX zijn ontvangen, en is zelf verantwoordelijk voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het oneigenlijk gebruik van zijn Toegangscodes, evenals de overdracht, openbaarmaking of het verlies daarvan.

2.7. Toegang tot de inhoud van de Applicatie met de Toegangscodes van een Gebruiker wordt geacht te zijn verricht door die Gebruiker, die in alle gevallen verantwoordelijk is voor die toegang en het gebruik.

2.8. Indien de Gebruiker vermoedt dat zijn Toegangscodes door derden worden gebruikt, zonder zijn voorafgaande toestemming, dient PROTEIN BENELUX zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gebracht van een dergelijk vermoeden via de in deze Gebruiksvoorwaarden aangegeven contactmogelijkheden.

2.9. De toegang van de Gebruiker tot de Applicatie houdt voor PROTEIN BENELUX geen verplichting in om op de afwezigheid van virussen of andere schadelijke computerelementen te controleren, op voorwaarde dat het bestaan ervan niet kan worden beschouwd als een directe en exclusieve verantwoordelijkheid van PROTEIN BENELUX, die de middelen waarover zij beschikt zal gebruiken om de veiligheid van de Applicatie te waarborgen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om geschikte hulpmiddelen te gebruiken voor de detectie en neutralisatie van schadelijke computerprogramma’s.

2.10. PROTEIN BENELUX is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan de software en computerapparatuur van de Gebruiker of derden tijdens de toegang tot de Applicatie wanneer de oorzaak geen verband houdt met de activiteit van PROTEIN BENELUX.

2.11. PROTEIN BENELUX is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt aan de Gebruiker die leidt tot storingen of onderbrekingen van de telecommunicatienetwerken, die op hun beurt leiden tot de opschorting, annulering of onderbreking van de diensten van de Applicatie tijdens of voorafgaand aan het gebruik.

 

3. Werking van de Applicatie

3.1. Zodra de toegang tot de Applicatie is verleend, kan de Gebruiker worden gevraagd om aan te geven aan welke van de aangegeven delen hij wilt werken, binnen de behandeling van Pronokal (bij wijze van voorbeeld: billen-benen, rug-armen of buik). Ook kan de moeilijkheidsgraad van de oefeningen worden ingesteld waarna men uit de beschikbare oefeningen kan kiezen. Dit is mogelijk niet van toepassing op alle Pronokal Group behandelingen.

3.2. De functionaliteiten van de Applicatie streven verschillende doelstellingen na, namelijk: (1) het analyseren van de evolutie van gewichtsverlies en de lichaamssamenstelling door middel van de digitale weegschaal, (2) het aanbieden van fysieke trainingsschema’s door middel van video’s, (3) het kunnen bekijken van recepten die verband houden met PRONOKAL-producten, (4) het kunnen bekijken van voedingseigenschappen, recepten of fysieke oefeningen, (5) het aanbieden van voedingscoaching gerelateerde inhoud, (6) de kennismaking met PRONOKAL producten. en(7) opgeleid worden in de methode die de Gebruiker volgt.

3.3. Om de Applicatie te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker inloggen op de Applicatie of op “Start behandeling” drukken, waarna de evolutie van lichaamsgewicht en samenstelling zal worden geregistreerd en het schema voor lichaamsbeweging kan beginnen. Vanaf die dag en tijdens de dagen van de behandeling ontvangt de Gebruiker dagelijkse notificaties als herinnering of verschillende aanbevelingen om de fysieke oefeningen uit te voeren die de geselecteerde lichaamsbewegingsroutine omvatten en bovendien een wekelijkse herinnering om de digitale weegschaal te gebruiken en zich te wegen.

3.4. Door een van de door de Applicatie aangeboden trainingsopties te selecteren, heeft de Gebruiker toegang tot de inhoud die wordt gegenereerd om een trainingsschema uit te voeren met behulp van video’s die laten zien hoe de oefeningen moeten worden uitgevoerd die overeenkomen met de geselecteerde routine.

4. Gebruiksregels van de Applicatie

4.1. De Gebruiker stemt ermee in om de Applicatie en al zijn inhoud en diensten te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de wet, de openbare orde en de goede zeden, en met de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, alsook de Applicatie niet te gebruiken voor het uitvoeren van illegale of crimile activiteiten, die een inbreuk maken op de rechten van derden en/of in strijd zijn met de wetgeving van het toepasselijke rechtssysteem.

4.2. De Gebruiker verbindt zich er, bij wijze van voorbeeld maar niet uitsluitend, toe om zich niet voor te doen als een andere Gebruiker door diens Toegangscodes te gebruiken om de inhoud en functionaliteiten van de Applicatie te gebruiken.

4.3. De Gebruiker verbindt zich ertoe PROTEIN BENELUX te vrijwaren van elke mogelijke vordering, boete, dwangsom of sanctie die kan worden opgelegd als gevolg van de schending door de Gebruiker van een van de bovenstaande gebruiksregels, waardoor PROTEIN BENELUX het recht behoudt om schadevergoeding te eisen..

5. Correctie en identificatie van fouten bij het invoeren van gegevens

5.1. Als de Gebruiker vergeet gegevens in te vullen die als verplicht zijn gemarkeerd, kan het toegangsproces pas verdergaan nadat het alsnog wordt gedaan. In dat geval zal een bericht op het scherm waarschuwen voor deze onvolledigheid.

5.2. Om de in het Voorschrift verstrekte gegevens te wijzigen en/of bij te werken, dient de Gebruiker contact op te nemen met PROTEIN BENELUX door een e-mail te sturen naar de info.belgie@pronokalgroup.com.

6. Klachten, vorderingen en verzoeken om informatie

6.1. De Gebruiker kan zijn klachten, vorderingen of verzoeken om informatie richten aan PROTEIN BENELUX door een e-mail te sturen naar de info.belgie@pronokalgroup.com.

6.2. PROTEIN BENELUX zal zo spoedig mogelijk, binnen een termijn van maximaal één (1) maand na indiening van de klacht, reageren op ontvangen klachten.

6.3. PROTEIN BENELUX beschikt over officiële klachten- & terugzendingsformulieren, die de Gebruiker bij PROTEIN BENELUX kan opvragen.

7. Inhoud en diensten gekoppeld via de Applicatie

7.1. De Applicatie kan technische koppelingen, mappen en zelfs zoekinstrumenten bevatten waarmee de Gebruiker toegang kan krijgen tot andere internetpagina’s en portalen (hierna “Gekoppelde Sites”). In deze gevallen kan PROTEIN BENELUX niet worden gehouden aan enkel verantwoordelijk gehouden voor onwettige inhoud of diensten die op de gelinkte sites maar verbindt zich ertoe om met de nodige zorgvuldigheid de link te verwijderen indien ze hiervan op de hoogte is. In het geval dat de Gebruiker van mening is dat er een gelinkte site is met illegale of ongepaste inhoud, kan hij/zij dit aan PROTEIN BENELUX meedelen, zonder dat deze mededeling in ieder geval een verplichting voor PROTEIN BENELUX inhoudt om de overeenkomstige link te verwijderen, in het geval dat PROTEIN BENELUX, na verder onderzoek, een dergelijke verwijdering niet passend acht.

7.2. Het bestaan van gelinkte sites mag in geen geval veronderstellen dat er een overeenkomst is tussen PROTEIN BENELUX en de verantwoordelijken of eigenaars ervan, alsmede de aanbeveling of promotie van de gelinkte sites en/of de inhoud daarvan door PROTEIN BENELUX.

7.3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Applicatie, kent PROTEIN BENELUX de inhoud en diensten van de gelinkte sites niet en is derhalve niet verantwoordelijk voor schade die hun onwettigheid, kwaliteit, veroudering onbeschikbaarheid, fout en onbruikbaarheid kan veroorzaken aan de Gebruiker of een derde partij.

8. Intellectuele en industriële eigendom

8.1. Alle inhoud van de Applicatie, waaronder deze die louter ter illustratie worden gebruikt, de teksten, foto’s, grafische voorstellingen, afbeeldingen, iconen, technologie, software, links en andere audiovisuele of geluidsinhouden, evenals hun grafisch ontwerp en broncodes, behoren tot de intellectuele eigendom van PROTEIN BENELUX of derden, zonder dat een van de gebruiksrechten die worden erkend door de huidige regelgeving inzake intellectuele eigendom, kan worden geacht te zijn overgedragen aan de Gebruiker.

8.2. De in de Applicatie gepubliceerde handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens zijn eigendom van PROTEIN BENELUX of derden, zonder dat enig recht erop wordt geacht te zijn overgedragen aan de Gebruiker.

9. Aansprakelijkheid

9.1. De informatie die PROTEIN BENELUX gebruikt om Gebruikers in de Applicatie te registeren, is gebaseerd op de gegevens en informatie die Gebruikers aan PROTEIN BENELUX verstrekken via het Voorschrift dat aan het begin van elke PRONOKAL behandeling wordt ingevuld.   

9.2. PROTEIN BENELUX kan niet garanderen dat dergelijke informatie nauwkeurig, volledig of correct is, hoewel het alle beschikbare middelen zal gebruiken om de juistheid en waarheidsgetrouwheid van de informatie te verifiëren.

9.3. PROTEIN BENELUX is niet aansprakelijk voor enige eis of vordering tot schadevergoeding van welke aard dan ook, die voortvloeit uit foutieve of onvolledig informatie verstrekt door de Gebruiker. PROTEIN BENELUX zal in geen geval aansprakelijk zijn voor het onwettige, nalatige, frauduleuze gebruik of het gebruik in strijd met de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden van de inhoud en/of diensten van deze Applicatie door Gebruikers.

9.4. De aansprakelijkheid van PROTEIN BENELUX (inclusief haar beheerders, managers, werknemers en partners) jegens de Gebruiker met betrekking tot elke soort claim die voortvloeit uit deze Gebruiksvoorwaarden, is beperkt tot bewezen directe schade, veroorzaakt door de nalatigheid van PROTEIN BENELUX, altijd met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en de rechten waarover de Gebruiker kan beschikken.

9.5. PROTEIN BENELUX is jegens de Gebruiker niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals doch niet beperkt tot immateriële schade, winstderving, verlies van inkomsten, winst of goodwill en verlies van gegevens en/of gebruik, zelfs indien de Gebruiker is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade, altijd met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en de rechten waarover de Gebruiker kan beschikken.

10. Gegevensbescherming

10.1. De persoonsgegevens die door de Gebruiker via de Applicatie worden verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid van de Applicatie, toegankelijk via de volgende link: www.pronokal.com/be-nl/privacybeleid

10.2. Dit gezegd zijnde, hebben de ontwikkelaars van de Applicatie toegang  tot persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de dienstverlening, dat wil zeggen het creëren en ontwikkelen van de Applicatie voor PROTEIN BENELUX.

11. Nietigheid en inefficiëntie van de clausules

Als een clausule in deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of buiten toepassing wordt verklaard, heeft een dergelijke nietigheid of niet toepasselijkheid alleen invloed op deze bepaling of het deel daarvan dat nietig of niet van toepassing is, waarbij deze Gebruiksvoorwaarden voor het overige van kracht blijven en deze bepaling geacht wordt geheel of gedeeltelijk niet te zijn opgenomen.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

12.1. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

12.2. In geval van een geschil tussen PROTEIN BENELUX en de Gebruiker, kan de Gebruiker zijn geschil aanhangig maken bij de Belgische rechter bevoegd voor de plaats van de maatschappelijke zetel van PROTEIN BENELUX, of voor de rechtbanken bevoegd voor de woonplaats van de Gebruiker.


Laatst bijgewerkt: maart 2021

 

MyPatients

 

Deze juridische kennisgeving (hierna “Juridische Kennisgeving”) regelt de toegang tot en het gebruik van de applicatie in al zijn versies (hierna het “MyPatients / Artsenplatform”).

De persoon met toegang door middel van login en wachtwoord tot MyPatients / Artsenplatform wordt beschouwd als Gebruiker van het MyPatients / Artsenplatform (hierna de “Gebruiker”) en impliceert aanvaarding van alle voorwaarden opgenomen in deze Juridische Kennisgeving. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Juridische Kennisgeving, dient de Gebruiker de annulering van MyPatients / Artsenplatform per e-mail aan te vragen aan  info.belgie@pronokalgroup.com met als onderwerp OPZEG MyPatients.

Door deze Juridische Kennisgeving te accepteren, verklaart de Gebruiker:

a. dat hij/zij gelezen en begrepen heeft wat hierin staat.

b. dat hij/zij alle hierin vermelde verplichtingen op zich neemt.

1. REGISTRATIEGEGEVENS VAN HET PORTAAL MY PATIENTS / ARTSENPLATFORM

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake elektronische handel worden hieronder de volgende gegevens geïdentificeerd:

Eigenaar: PROTEIN BENELUX NV  (hierna: “PROTEIN BENELUX”).

Maatschappelijke zetel: Posthofbrug 6-8 bus 5/131, 2600 Antwerpen

Ondernemingsnummer : BE 0846.682.316

E-mail: info.belgie@pronokalgroup.com

Telefoon: 03/808.29.91

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

 

2. GEBRUIKSVOORWAARDEN

TOEGANG TOT MY PATIENTS / ARTSENPLATFORM

PROTEIN BENELUX behoudt zich in ieder geval het recht voor om wijzigingen aan te brengen die zij nodig acht in MyPatients / Artsenplatform. Dit houdt in dat PROTEIN BENELUX zowel de inhoud als de diensten die via het portaal worden aangeboden, alsmede de wijze waarop ze worden gepresenteerd of in het portaal worden ondergebracht, kan wijzigen, verwijderen of toevoegen.

 

 GEBRUIKSREGELS VAN MYPATIENTS / ARTSENPLATFORM

De Gebruiker stemt ermee in om MyPatients / Artsenplatform en al zijn inhoud en diensten te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de wet, de openbare orde en goede zeden, en deze Juridische Kennisgeving. Tevens is hij verplicht de diensten en/of inhoud van het MyPatients / Artsenplatform op passende wijze te gebruiken en deze niet te gebruiken voor het uitvoeren van illegale of criminele activiteiten, die inbreuk maken op de rechten van derden en/of in strijd zijn met de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom, of enige andere regels van het toepasselijke rechtssysteem.

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen materiaal en informatie (gegevens, inhoud, berichten, tekeningen, geluids- en beeldbestanden, foto’s, software, enz.) die in strijd zijn met de wet, openbare orde en zeden en deze Juridische Kennisgeving, over te dragen, in te voeren, te verspreiden en ter beschikking te stellen aan derden.

De Gebruiker verbindt zich er bovendien, doch niet uitsluitend, toe geen schade toe te brengen aan de systemen van PROTEIN BENELUX, zijn leveranciers of derden, en geen computervirussen of andere systemen in te voeren en/of te verspreiden die schade kunnen veroorzaken.

PROTEIN BENELUX is niet verantwoordelijk voor de meningen die gebruikers uiten via een sociaal netwerkprofiel en/of participatietools die beschikbaar of toegankelijk zijn via MyPatients / Artsenplatform.

 3. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, evenals alle informatie in MyPatients / Artsenplatform (afbeeldingen, merken, grafische ontwerpen, broncode, navigatiestructuur, databases en alle andere inhoud die erin zijn opgenomen) zijn  de exclusieve eigendom van PROTEIN BENELUX of, indien van toepassing, bekomen via een geldige licentie van de eigenaar, zonder dat in elk geval de toegang tot of het gebruik van  MyPatients / Artsenplatform aan de Gebruiker enig recht verleend op de bovengenoemde handelsmerken en andere geregistreerde onderscheidende tekens.

Tevens worden alle informatie en inhoud van MyPatients / Artsenplatform auteursrechtelijk beschermd en behoort hun intellectuele eigendom toe aan PROTEIN BENELUX of, in voorkomend geval, is het gebruik en de exploitatie ervan naar behoren geautoriseerd door de eigenaar. Geen van de exploitatierechten met betrekking tot genoemde inhoud, tekens en/of informatie mag worden begrepen als zijnde overgedragen aan de Gebruiker, afgezien van wat strikt noodzakelijk is voor het correcte gebruik van MyPatients / Artsenplatform.

De Gebruiker is alleen bevoegd om de inhoud te bekijken voor zijn exclusieve persoonlijke, privé- en professionele doeleinden die voortvloeien uit zijn activiteit, tenzij enig ander bijkomend gebruik wettelijk is toegestaan. Behoudens de hierboven vermelde uitzonderingen is het de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om dergelijke inhoud te reproduceren, te transformeren, te verspreiden, openbaar te maken, ter beschikking te stellen, te extraheren, te hergebruiken, door te sturen of op enigerlei wijze te gebruiken, behalve in gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan of uitdrukkelijk en schriftelijk is toegestaan door PROTEIN BENELUX.

Het is de Gebruiker bovendien verboden (onder meer, doch niet uitsluitend), om:

1.     de informatie in MyPatients / Artsenplatform te gebruiken voor het uitvoeren van commerciële activiteiten (directe verkoop of voor enige ander commercieel doel, of om deze informatie op enigerlei wijze te commercialiseren).

2.      het auteursrecht en/of andere gegevens die de rechten van PROTEIN BENELUX identificeren, te verwijderen, te ontwijken en/of te manipuleren.

3.     de databases waarin de informatie van de MyPatients/Artsenplatform is opgeslagen uit elkaar te halen, te decompileren en/of te inverteren.

Het ongeoorloofd gebruik van de informatie in MyPatients / Artsenplatform, de verkoop ervan, evenals de inbreuk op de industriële en intellectuele eigendomsrechten van PROTIEN BENELUX en/of zijn licentiegevers, zal aanleiding geven tot alle mogelijke wettelijk aansprakelijkheidsvorderingen die gesteld kunnen worden.

 4. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

PROTEIN BENELUX behoudt zich het recht voor om de toegang tot uw MyPatients / Artsenplatfrom, evenals het leveren van enige of alle inhoud en/of diensten die via dit portaal worden aangeboden, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, hetzij om technische, beveiligings-, controle-, onderhouds- of enige andere reden.

Onverminderd de rechten van de Gebruiker die van toepassing kunnen zijn, garandeert PROTEIN BENELUX de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van MyPatients / Artsenplatform of de inhoud die daarop wordt aangeboden niet, zodat de toegang tot de website en de inhoud ervan door de Gebruiker op eigen risico gebeurt.

Evenmin is PROTEIN BENELUX verantwoordelijk voor tijdelijke onderbrekingen van de dienstverlening, vertragingen, fouten, storingen en in het algemeen andere ongemakken die hun oorsprong vinden in oorzaken die buiten de macht van PROTEIN BENELUX liggen, en/of te wijten zijn aan opzettelijke of nalatige handelingen van de Gebruiker en/of veroorzaakt worden door Overmacht.

In die zin sluit PROTEIN BENELUX, voor zover wettelijk toegestaan, iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan het gebrek aan beschikbaarheid en/of continuïteit van de werking van MyPatients/ Artsenplatform, de diensten en/of storingen in de toegang tot de verschillende websites van MyPatients/ Artsenplatform.

PROTEIN BENELUX treft redelijkerwijs adequate beveiligingsmaatregelen om het bestaan van virussen te detecteren. PROTEIN BENELUX kan echter niet garanderen dat geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in de computersystemen of -apparatuur van de Gebruiker of in de elektronische documenten en bestanden die zich daarin bevinden.

In die zin sluit PROTEIN BENELUX voor zover wettelijk is toegestaan en onverminderd de rechten van de Gebruiker die van toepassing kunnen zijn, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan de aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud van MyPatients / Artsenplatform, die wijzigingen kunnen veroorzaken in het computersysteem, in elektronische documenten en / of in de bestanden van de Gebruikers.

PROTEIN BENELUX neemt geen verantwoordelijkheid op voor het gebruik dat de Gebruiker maakt van de inhoud en patiëntgegevens waartoe toegang kan worden verkregen op MyPatients / Artsenplatform die een schending kunnen vormen van enige nationale of internationale regelgeving, van de intellectuele of industriële eigendomsrechten of enige andere rechten van derden.

Zowel de toegang tot MyPatients / Artsenplatform als het gebruik dat kan worden gemaakt van informatie die daarin is opgenomen, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zelf. PROTEIN BENELUX is niet aansprakelijk voor enig gevolg, schade of nadeel dat kan voortvloeien uit een dergelijke toegang of tot gebruik van de informatie. PROTEIN BENELUX is niet verantwoordelijk voor eventuele beveiligingsfouten die kunnen optreden of voor mogelijke schade die kan veroorzaakt worden aan het computersysteem van de Gebruiker, de daarin opgeslagen bestanden of documenten, als gevolg van een storing in de browser of het gebruik van niet-bijgewerkte versies daarvan.

De Gebruiker is de laatste en enige verantwoordelijke voor de gegevens van welke aard dan ook die hij installeert/ deelt / toevoegt binnen MyPatients / Artsenplatform voor Professionele Doeleinden. Deze actie kan alleen worden uitgevoerd als de Gebruiker een arts is, mits hij de toestemming heeft van zijn patiënt en zekerheid heeft over diens akkoord hiermee. De actie van het invoeren van patiëntgegevens zal alleen toegestaan worden als laatstgenoemde (de patiënt van de arts-Gebruiker) de wettelijke gebruiksvoorwaarden van PROTEIN BENELUX ook aanvaardt.

 

Op dat moment, en onder die voorwaarden, en niet ervoor, wordt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonlijke en medische gegevens van de patiënten van de arts-Gebruiker pas overgedragen naar PROTEIN BENELUX.

5. BELEID MET BETREKKING TOT LINKS

Het is uitdrukkelijk verboden om zonder schriftelijke toestemming van PROTEIN BENELUX hyperlinks of andere technische koppelingen (bijv. links, banners of buttons) voor commerciële doeleinden op te nemen op andere websites dan die van PROTEIN BENELUX, die toegang verlenen tot MYPATIENTS / Artsenplatform. Het bestaan van dergelijke hyperlinks impliceert in geen geval het bestaan van commerciële of handelsrelaties met de eigenaar van de website waarop de hyperlink tot stand wordt gebracht, noch de aanvaarding door PROTEIN BENELUX van de inhoud of diensten ervan.

PROTEIN BENELUX behoudt zich in ieder geval het recht voor om elke hyperlink of technische koppeling (bijv. links, banners of buttons) naar MyPatients / Artsenplatform te allen tijde te verbieden of uit te schakelen, vooral in gevallen van onwettigheid van de activiteit of inhoud van MyPatients / Artsenplatform waarin de hyperlink of technische koppeling is opgenomen.

Anderzijds geeft PROTEIN BENELUX geen enkele garantie en neemt geen enkele  verantwoordelijkheid voor de schade die wordt geleden door de toegang tot inhoud van derden via mogelijke verbindingen, links of koppelingen van sites die zijn gelinkt vanuit MyPatients / Artsenplatform. De functie die dergelijke hyperlinks of technische koppelingen (bijv. links, banners of buttons) in voorkomend geval zou kunnen hebben, is uitsluitend om Gebruikers te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen of andere internetinhoud en -diensten. PROTEIN BENELUX is in geen geval verantwoordelijk voor resultaten die door middel van dergelijke hyperlinks of technische koppelingen (bijv. links, banners of buttons) worden verkregen of voor de gevolgen die voortvloeien uit de toegang van Gebruikers tot deze (gekoppelde) sites. Deze inhoud van derden wordt door hen aangeboden, zodat PROTEIN BENELUX geen controle kan uitvoeren over de wettigheid van dergelijke inhoud of de kwaliteit van de daarin aangeboden diensten.

PROTEIN BENELUX biedt niet zelf en/of via derden de informatie, inhoud en diensten die beschikbaar zijn op de gelinkte websites aan of verkoopt deze niet, evenmin keurt zij de inhoud en diensten goed en de daarin aanwezig materiaal van welke aard ook goed, oefent zij hierop toezicht uit of controleert zij deze, waarbij de Gebruiker uitsluitend alle verantwoordelijkheid op zich neemt voor het bekijken van deze websites.

6. PRIVACYBELEID

Via MyPatients / Artsenplatform kunnen persoons- en gebruiksgegevens worden verwerkt. Om op de hoogte te blijven van de kenmerken van dergelijke gegevensverwerking, verwijzen wij u naar ons privacybeleid: www.pronokal.com/be-nl/privacybeleid

 7. KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen en mededelingen (hierna “Kennisgevingen”) door de Gebruiker aan PROTEIN BENELUX worden geacht geldig te zijn, voor alle doeleinden, wanneer deze worden doorgestuurd via het apparaat waar MyPatients / Artsenplatform op is geïnstalleerd, op voorwaarde dat de Gebruiker is ingelogd, evenals via het aangegeven e-mailadres dat wordt vermeld in het eerste gedeelte van deze Juridische Kennisgeving. Bovendien zullen alle Kennisgevingen die PROTEIN BENELUX aan de Gebruiker doet, als geldig worden beschouwd indien ze zijn gedaan met behulp van de gegevens en via de hierboven vermelde middelen. Daartoe verklaart en garandeert de Gebruiker dat alle door hem verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en correct zijn en dat hij/zij deze naar behoren zal bijwerken.

MyPatients / Artsenplatform is te allen tijde opgesteld in overeenstemming met de principes van de goede trouw. Ingeval een derde partij evenwel van mening is dat zijn intellectuele en/of industriële eigendomsrechten zijn geschonden, kan hij hier melding van maken door middel van een bericht gericht aan het hierboven vermelde adres van PROTEIN BENELUX.

 8. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Juridische Kennisgeving wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

De partijen onderwerpen zich, naar eigen keuze, voor de beslechting van geschillen aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, tenzij de wetgeving inzake de bescherming van consumenten anders bepaalt. 

Deze Juridische Kennisgeving is bijgewerkt in maart 2021.Normal 0 21 false false false NL-BE X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}