Privacybeleid voor Whatsapp Business

1.      INTRODUCTIE

 

Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom leggen wij in dit document onder meer uit welke persoonsgegevens wij van gebruikers verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en met welk doel. In het geval van minderjarigen jonger dan 16 jaar en meerderjarigen die als handelingsonbekwaam worden aangemerkt, hebben wij altijd de toestemming van de ouders, de voogd of wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Ter informatie: wij zullen nooit meer informatie vragen dan wij daadwerkelijk nodig hebben voor de gevraagde diensten; wij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor enig ander doeleinde dan vooraf aangegeven.

 

 

2.      ALGEMENE ASPECTEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

PronoKal®, als verantwoordelijke voor de website, informeert u, in overeenstemming met de bepalingen van Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR) betreffende de bescherming van de natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en andere geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de Belgisch wetgeving inzake elektronische economie vervat in het Wetboek Economisch Recht (WER) dat het de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen heeft geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de ingevoerde gegevens te waarborgen en te beschermen

Wanneer gebruikers toestemming geven om met de aanbieder te communiceren via de applicatie om het beheren van de diensten te verstellen en de communicatie te verbeteren door uw medische contact- en gebruikersgegevens  te delen, zal PronoKal® uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid

PronoKal® behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus we raden u aan het te bezoeken elke keer dat u de website bezoekt. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website.

DE GEGEVENS DIE PRONOKAL® VERZAMELT, DE WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERZAMELING EN HET DOEL VAN DE VERZAMELING EN DE BEWAARTERMIJN

Het geheel van de gegevens via het gebruik van WhatsApp die PronoKal® verzamelt, de wettelijke basis waarop dit gebeurt, het doel waarvoor deze gegevens gebruikt zullen worden en de bewaartermijn van de verzameling: 

De verwerking van de gegevens die wordt uitgevoerd door de personen die communiceren via WhatsApp  Business  van  PronoKal® zal worden beheerst door deze paragraaf, evenals de gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en toegangsregels die toebehoren aan de applicatie die voorafgaand werden doorgenomen en geaccepteerd door de gebruiker. PronoKal® zal de gegevens verwerken om met u te communiceren via de applicatie om het beheer van diensten te stroomlijnen en deze communicatie te verbeteren uw medische contact- en gebruikersgegevens te delen,  waarvoor  we  uw uitdrukkelijke toestemming hebben gevraagd. Het is verboden om de WhatsApp van PronoKal® te gebruiken voor het verzenden van inhoud die niet noodzakelijk is voor het beantwoorden op de  gecontracteerde  diensten en die door nationale, lokale of internationale regelgeving als illegaal worden beschouwd of die illegaal zijn of die in strijd zijn met de beginsels van de goede trouw illegaal worden beschouwd en in het algemeen die gegevens die in strijd zijn met de beginselen van wettigheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, bescherming van de menselijke waardigheid, bescherming van minderjarigen, bescherming van de openbare orde, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, consumentenbescherming en intellectuele en industriële eigendomsrechten.

DOORGIFTE EN OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

 

De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen worden doorgegeven aan derden (artsen, diëtisten en andere PronoKal®-medewerkers die uw dieet opvolgen en die uw gezondheidstoestand en eventuele contra-indicaties evalueren, die de meest geschikte procedure aanbevelen en uw vooruitgang volgen en die altijd in opdracht van PronoKal® handelen) handelen ook als medeverantwoordelijke van de gegevensverwerking. Dergelijke medeverantwoordelijkheid bij de verwerking van uw persoonsgegevens worden door een overeenkomst waarvan het voornaamste doel heeft de voorwaarden vast te leggen waaronder de medeverantwoordelijke de persoonsgegevens zal verwerken waartoe hij toegang heeft in het kader van de geleverde diensten. Daarnaast worden de uw gegevens gedeeld met WhatsApp Ireland Limited, waarvan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen heeft geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen en te beschermen in haar eigen privacybeleid. Er worden geen verdere overdrachten  beoogd, tenzij vereist door de wet of een gerechtelijk bevel. Uw gegevens worden bewaard voor de duur van het doel waarvoor ze zijn verkregen en, zodra ze niet langer nodig zijn, worden ze naar behoren geblokkeerd, gearchiveerd gedurende de periode die nodig is om aan al zijn toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Als gebruiker-belanghebbende kunt u de hierna vermelde rechten uitoefenen, met name door een brief te sturen naar bovenvermelde maatschappelijke zetel van PronoKal® of door een e-mail te sturen naar dpo@pronokalgroup.com, met als onderwerp: “GEGEVENSBESCHERMING: UITOEFENING VAN RECHTEN”, en als bijlage een fotokopie van uw identiteitskaart of een door de wet aangegeven gelijkwaardig middel bij te voegen

het recht op rectificatie: indien u meent dat bepaalde gegevens die worden verwerkt door ons onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om hiervan een rechtzetting of vervollediging te vragen, dit door een aanvullende verklaring te verstrekken.

het recht op wissing, beter bekend als het recht om vergeten te worden: u heeft het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens gewist of verwijderd worden in volgende gevallen: 

  • indien ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; 
  • indien deze gegevens verwerkt worden op grond van uw eigen toestemming en u nu deze toestemming wenst in te trekken, op voorwaarde dat er voor ons geen andere rechtsgrond voorhanden is op basis waarvan wij deze gegevens mogen verwerken; 
  • indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking voorhanden zijn; 
  • indien u meent dat de gegevens van meet af aan onrechtmatig verwerkt werden; 
  • indien de wissing moet gebeuren om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 
  • indien de gegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind; 

het recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt in volgende gevallen:

  • indien de juistheid/volledigheid van de persoonsgegevens wordt betwist en dit dan gedurende de periode dat PronoKal® nodig heeft om de juistheid te controleren; 
  • indien de verwerking onrechtmatig blijkt te zijn maar u verkiest een beperking van de verwerking ipv de volledig wissing van de gegevens; 
  • indien het bijhouden van de persoonsgegevens zijn niet meer nodig is voor het doeleinde dat ze werden verzameld maar u heeft deze nodig voor de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in afwachting van een antwoord op dit bezwaar; 

het recht op een elektronische kopie en overdraagbaarheid: u heeft het recht – indien de verwerking van uw persoonsgegevens gegrond is op een door u verleende toestemming – een kopie te krijgen van deze gegevens, in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm, indien de verwerking van deze gegevens effectief gebeurde via geautomatiseerde procedés, alsook het recht om te vragen dat deze kopie wordt overgedragen aan een andere verwerker; 

het recht van bezwaar: u heeft – indien de verwerking gebeurt in het algemeen belang of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang – het recht om tegen deze verwerking bezwaar in te dienen, alsook tegen profilering en ingeval van verwerking ten behoeve van direct marketing;

het recht om klacht in te dienen: indien u meent dat er een inbreuk is gebeurd op uw rechten conform de Europese regelgeving terzake, beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 contact@apd-gba.be

De bovenvermelde verzoeken kunnen worden geweigerd of beperkt beantwoord, ter waarborging van de nationale veiligheid, de landsverdediging, de openbare veiligheid, de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, andere doelstellingen van algemeen belang, de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures, de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van beroepscodes, een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt met de uitoefening van het openbaar gezag, de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, de inning van civielrechtelijke vorderingen.