Privacybeleid

Privacybeleid van Pronokal.com

Deze Website host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

 

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

Samenvatting van het beleid

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

  • Adverteren

   • Facebook Audience Network

    Persoonsgegevens:
    Cookie; Gebruiksgegevens; unieke identificatie van apparaten voor
    adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld)

   • Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience)

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

  • Analyses

   • Google Analytics en Facebook Ads conversietracking (Facebook-pixel)

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

   • Facebook Analytics for Apps

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Contact met de Gebruiker

   • Contactformulier

    Persoonsgegevens:
    achternaam; adres; e-mailadres; geboortedatum; geslacht; land;
    Postcode; stad; telefoonnummer; verschillende Gegevenstypes; voornaam

  • Content-opmerkingen

   • Facebook Comments

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

  • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

   • Google+ +1-knop en sociale widgets en Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

  • Interactie met live chatplatforms

   • Facebook Messenger Customer Chat

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service

  • Registratie en verificatie

   • Facebook Authentication

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Remarketing en gedragsgerichte reclame

   • Facebook Remarketing

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

  • Tagbeheer

   • Google Tag Manager

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

  • Weergave van content van externe platforms

   • Font Awesome

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

   • Google Fonts

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   Pronokal group
   03 808 29 91 
   Posthofbrug 6-8
   2600 Antwerpen

   Eigenaar contact-e-mailadres: info.belgie@pronokalgroup.com

Volledige tekst van het beleid

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Pronokal group
03 808 29 91 
Posthofbrug 6-8
2600 Antwerpen

Eigenaar contact-e-mailadres: info.belgie@pronokalgroup.com

Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat deze Website zelf of door middel van
derden verzamelt, vallen: Cookie; Gebruiksgegevens; voornaam;
achternaam; geslacht; geboortedatum; telefoonnummer; adres; land;
e-mailadres; Postcode; verschillende Gegevenstypes; stad; unieke
identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of
IDFA, bijvoorbeeld); Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de
service.

De volledige informatie over elk soort verzamelde
Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit
privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de
Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door
de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van
Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze
Website.
Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door
deze Website gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet
verstrekt, kan deze Website haar Diensten mogelijk niet verlenen. In
gevallen waarin deze Website specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens
niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan
niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking
van de Dienst.
Als Gebruikers niet zeker weten welke
Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact
opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere
tracking tools – door deze Website of door de eigenaren van de diensten
van derden die worden gebruikt door deze Website dient om de door de
Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in
dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan
sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor
Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of
gedeeld door deze Website en zij bevestigen dat zij toestemming van de
derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De
Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang
tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder
toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats
met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures
en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven
doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook
toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die
zijn betrokken bij de exploitatie van deze Website (beheer, verkoop,
marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als
Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe
technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders,
IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze
partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers
  hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven;
  Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk
  Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt
  (“opt-out”), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de
  volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees
  gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van
  Persoonsgegevens;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is
  voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor
  eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de
  verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een
  taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de
  Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In
ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te
verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het
bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of
contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een
overeenkomst te sluiten.

Locatie

De Gegevens worden
verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen
waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van
persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden
doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie
over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen
Gebruikers het artikel met details over de verwerking van
Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op
informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een
land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar
internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen,
zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar
zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke
doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de
relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te
doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel
contact.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens
  die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering
  van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard
  totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens
  die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn
  verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te
  verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de
  gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de
  relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de
  Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om
Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de
Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking,
zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de
Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer
dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in
opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de
bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op
toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op
gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van
de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de
Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke
verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en
belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen,
kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor de
volgende doeleinden: Analyses, Contact met de Gebruiker, Weergave van
content van externe platforms, Tagbeheer, Interactie met externe sociale
netwerken en platforms, Adverteren, Interactie met live chatplatforms,
Remarketing en gedragsgerichte reclame, Content-opmerkingen en
Registratie en verificatie.

Voor specifieke informatie over de
Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker het
onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van
Persoonsgegevens” raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

 • Adverteren

  Met
  dit soort diensten kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor
  advertenties en communicatie die worden weergegeven in de vorm van
  banners en andere advertenties op deze Website, die kunnen zijn
  gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker.
  Dit betekent niet
  dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en
  gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.
  Bepaalde hieronder
  aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van cookies om Gebruikers te
  identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek
  toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de
  belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten deze Website.
  Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende
  diensten.

  Naast een opt-out die door de onderstaande diensten
  wordt aangeboden, kan de Gebruiker ervoor kiezen om het gebruik door een
  derde van cookies voor bepaalde advertentiefuncties uit te schakelen. Ga daarvoor naar de Opt-outpagina van het Network Advertising Initiative.

  Gebruikers
  kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de
  toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op
  het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in
  het algemeen
  .

  Facebook Audience Network (Facebook, Inc.)

  Facebook Audience Network is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Facebook, Inc. Lees het gegevensbeleid van Facebook voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook.

  Deze
  Website kan ID’s gebruiken voor mobiele apparaten (waaronder de Android
  Advertising ID of Advertising Identifier voor iOS) en met cookies
  vergelijkbare technologie om de Facebook Audience Network-dienst te
  laten werken. Een van de manieren waarop Audience Network advertenties
  toont, is door gebruik van de advertentievoorkeuren van de Gebruiker. De
  Gebruiker kan dit aanpassen in de Instellingen voor advertenties op Facebook.

  Gebruikers
  kunnen zich afmelden van bepaalde gerichte advertenties van het
  Audience Network via de toepasselijke advertentie-instellingen voor
  mobiele telefoons op het apparaat of door het volgen van de aanwijzingen
  in andere aan het Audience Network gerelateerde bepalingen in dit
  privacybeleid, indien daarvan sprake is.

  Verwerkte
  Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens; unieke identificatie van
  apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld).

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

  Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience) (Facebook, Inc.)

  Vergelijkbare
  doelgroepen in Facebook is een advertentie- en gedragsgerichte dienst
  die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die via aangepaste doelgroepen
  in Facebook verzamelde gegevens gebruikt om advertenties weer te geven
  aan Gebruikers met vergelijkbaar gedrag als Gebruikers die al op een
  aangepaste doelgroepen-lijst staan vanwege hun eerdere gebruik vandeze
  Website of interactie met relevante content in de apps en diensten van
  Facebook.
  Op basis van deze gegevens worden door Vergelijkbare
  doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience) voorgestelde
  gepersonaliseerde advertenties getoond aan Gebruikers.

  Gebruikers kunnen het gebruik van cookies om advertenties te personaliseren door Facebook uitschakelen op deze opt-outpagina.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

 • Analyses

  De
  diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in
  staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden
  gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

  Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Google
  Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google
  Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om
  het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten
  over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere
  diensten van Google.
  Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om
  de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te
  personaliseren.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out.

  Facebook Analytics for Apps (Facebook, Inc.)

  Facebook Analytics for Apps is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc.

  Verwerkte
  Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in
  het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

  Facebook Ads conversietracking (Facebook-pixel) (Facebook, Inc.)

  De
  conversietracking van Facebook Ads (Facebook-pixel) is een
  analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die gegevens van
  het advertentienetwerk van Facebook koppelt aan acties die worden
  uitgevoerd door deze Website. De Facebook-pixel houdt conversies bij die
  kunnen worden toegeschreven aan advertenties op Facebook, op Instagram
  en in het Audience Network.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Contact met de Gebruiker

  Contactformulier (deze Website)

  Door
  het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de
  Gebruiker deze Website toestemming deze gegevens te gebruiken om te
  antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere
  soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

  Verwerkte
  Persoonsgegevens: achternaam; adres; e-mailadres; geboortedatum;
  geslacht; land; Postcode; stad; telefoonnummer; verschillende
  Gegevenstypes; voornaam.

 • Content-opmerkingen

  Met diensten voor opmerkingen over content kunnen Gebruikers opmerkingen maken en publiceren over de content van deze Website.
  Afhankelijk van de door de Eigenaar gekozen instellingen kunnen
  Gebruikers ook anoniem hun opmerkingen plaatsen. Als onder de door de
  Gebruiker verstrekte Gegevens een e-mailadres is, kan dit worden
  gebruikt om kennisgevingen over opmerkingen over dezelfde content te
  versturen. De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun
  eigen opmerkingen.
  Als een door derden uitgevoerde dienst voor
  opmerkingen over content is geïnstalleerd, kan deze nog steeds
  verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst voor
  opmerkingen is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst voor
  opmerkingen over content niet gebruiken.

  Facebook Comments (Facebook, Inc.)

  Facebook
  Comments is een opmerkingenservice voor content die wordt aangeboden
  door Facebook, Inc. waarmee de Gebruiker opmerkingen kan achterlaten en
  deze op het Facebook-platform kan delen.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

  Met
  dit type diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale
  netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina’s van deze
  Website.
  De interactie en informatie die worden verkregen door deze
  Website worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de
  Gebruiker voor elk sociale netwerk.
  Als dit type dienst is
  geïnstalleerd, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de
  pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze
  niet gebruiken.
  We raden u aan om uit te loggen van de betreffende
  diensten om ervoor te zorgen dat de in deze Website verwerkte gegevens
  niet opnieuw worden gekoppeld aan het profiel van de Gebruiker.

  Google+ +1-knop en sociale widgets (Google Ireland Limited)

  De
  Google+ +1-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie
  mogelijk is met sociale netwerk Google+, die worden aangeboden door
  Google Ireland Limited.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

  Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook, Inc.)

  De
  vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die
  worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale
  netwerk van Facebook mogelijk is.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Interactie met live chatplatforms

  Met
  dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met externe
  platforms voor live chats vanaf de pagina’s van deze Website, voor het
  opnemen van contact met of zodat contact met u opgenomen kan worden door
  de ondersteuningsservice van deze Website.
  Als een van deze
  diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens
  verzamelen op de pagina’s waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de
  Gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Daarnaast kunnen live
  chatgesprekken worden opgenomen.

  Facebook Messenger Customer Chat (Facebook, Inc.)

  De
  Facebook Messenger Customer Chat is een dienst voor interactie met het
  Facebook Messenger-live chatplatform die wordt aangeboden door Facebook,
  Inc.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Registratie en verificatie

  Door
  registratie of verificatie, gaan Gebruikers ermee akkoord dat deze
  Website ze herkent en ze toegang verschaft tot de specifieke diensten.
  Afhankelijk van de hierna beschreven omstandigheden kunnen externe
  partijen registratie- en verificatiediensten verlenen. In dat geval
  heeft deze Website toegang tot bepaalde Gegevens die door deze externe
  services zijn opgeslagen, voor registratie- en identificatiedoeleinden.

  Facebook Authentication (Facebook, Inc.)

  Facebook
  Authentication is een registratie- en verificatiedienst die wordt
  aangeboden door Facebook, Inc. verbonden aan het sociale netwerk
  Facebook.

  Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Remarketing en gedragsgerichte reclame

  Met
  dit soort diensten kunnen deze Website en zijn partners geïnformeerd
  advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van
  deze Website door de Gebruiker.
  Deze activiteit wordt mogelijk
  gemaakt door het volgen van Gebruiksgegevens en door gebruik van
  Trackers. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de
  remarketing en gedragsgerichte advertentie-activiteiten beheren.
  Bepaalde diensten bieden een remarketingoptie op basis van lijsten met e-mailadressen.
  Naast de opt-outfuncties die worden aangeboden door een van de
  onderstaande Diensten, kunnen Gebruikers zich ook afmelden op de Opt-outpagina van het Network Advertising Initiative.

  Gebruikers
  kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de
  toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op
  het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in
  het algemeen
  .

  Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

  Facebook
  Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame
  die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze
  Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

 • Tagbeheer

  Dit
  type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die
  op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor deze Website.
  Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

  Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

  Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

 • Weergave van content van externe platforms

  Met
  dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost
  direct op de pagina’s van deze Website bekijken en hiermee interacties
  uitvoeren.
  Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds
  websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is
  geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

  Font Awesome (Fonticons, Inc. )

  Font
  Awesome is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt
  aangeboden door Fonticons, Inc. waarmee deze Website dit soort content
  op zijn pagina’s kan opnemen.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

  Google Fonts (Google Ireland Limited)

  Google
  Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt
  aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Website dit soort
  content op zijn pagina’s kan opnemen.

  Verwerkte
  Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in
  het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken.
  Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij
  eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun
  Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens.
  Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van
  hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere
  rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het
  specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen.
  Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de
  Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van
  de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden
  verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken.
  Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te
  controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken.
  Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de
  verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar
  hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan
  ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
  Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde,
  gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch
  mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over
  te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van
  toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze
  worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de
  Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op
  precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer
Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader
van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen
of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de
Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging
van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar
specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust
zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor
directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen
bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de
hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor
directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken
om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden
gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt.
Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig
mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Cookiebeleid

Deze Website gebruikt Trackers. Meer informatie voor de Gebruiker is te vinden in het Cookiebeleid.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De
Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor
juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures
voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze
Website of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart
ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn
Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast
de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Website
op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken
over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van
Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het
oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Website en externe
diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Website
registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens
gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten
allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of
verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de
contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

Deze Website ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees
het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te
bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te
houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De
Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan
te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de
hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Website en/of –
voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te
sturen naar Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar
staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele
wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina
aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de
verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient
de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor
zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle
gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens –
waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of
identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie
die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe
diensten die worden ingezet in deze Website ), waaronder: de IP-adressen
of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website
worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het
tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te
dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen
bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server
aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van
de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende
tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de
applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas
binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de
bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van
het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De
natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander
orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals
beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De
natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander
orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen
voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van
deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze
Website, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Website (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De
Dienst die wordt aangeboden door deze Website zoals beschreven in de
betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij
anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de
Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese
Economische Ruimte.

Cookies

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Onder
Tracker worden alle technologieën verstaan – bv. Cookies, unieke
identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting –
waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het
opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.


Juridische informatie

Deze
privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse
wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening
2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders vermeld in dit document.