Privacybeleid

INTRODUCTIE

Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom leggen wij in dit document onder meer uit welke persoonsgegevens wij van gebruikers verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en met welk doel. In het geval van minderjarigen jonger dan 16 jaar en meerderjarigen die als handelingsonbekwaam worden aangemerkt, hebben wij altijd de toestemming van de ouders, de voogd of wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Ter informatie: wij zullen nooit meer informatie vragen dan wij daadwerkelijk nodig hebben voor de gevraagde diensten; wij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor enig ander doeleinde dan vooraf aangegeven.

Als gebruiker dient u dit privacybeleid regelmatig zorgvuldig te lezen, telkens wanneer u uw persoonlijke gegevens invoert, aangezien dit document wijzigingen kan ondergaan, omdat PronoKal® alle informatie die op de website verschijnt, kan wijzigen om te voldoen aan de geldende regelgeving of om haar beleid bij te werken, en dit zonder dat er een verplichting bestaat om u vooraf hiervan op de hoogte te stellen. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna de “AVG”) en de organieke wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “WBP”), informeren wij de gebruikers van de website over de verwerking van persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens de toegang tot en het gebruik van de website.

ALGEMENE ASPECTEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

MEDE-VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 1:

Identiteit: PNKDIET, S.L.U. (ook de Aanbieder, het Bedrijf of PronoKal®)

BTW-nummer: B66256199

Maatschappelijke zetel: c/ Roger de Llúria nº 58, 08009, Barcelona, BARCELONA

E-mailadres: info@pronokal.com

Functionaris voor gegevensbescherming: dpo@pronokalgroup.com

MEDE-VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 2:

Identiteit: PRONOKAL HEALTH GROUP, S.L.U. (hierna PronoKal®)

BTW-nummer: B66862749

Maatschappelijke zetel: Roger de Llúria nº 58, 08009, Barcelona

E-mail: info.belgie@pronokalgroup.com

Functionaris voor gegevensbescherming: dpo@pronokalgroup.com

PronoKal®, als verantwoordelijke voor de website, informeert u, in overeenstemming met de bepalingen van de AVG, de WBP en andere geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, en door de toepasselijke wetgeving inzake informatiediensten dat het de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen heeft geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de ingevoerde gegevens te waarborgen en te beschermen.

Beide ondernemingen zijn medeverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, geregeld in een contract tussen beide ondernemingen waarbij de medeverantwoordelijkheden worden opgenomen en in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR) betreffende de bescherming van de natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en andere geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, en door de Spaanse wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van e-Commerce en Informatiemaatschappij (ECISSA) en de Belgisch wetgeving inzake elektronische economie vervat in het Wetboek Economisch Recht (WER).

Dokters en medewerkers in de gezondheidszorg, die uw gezondheidstoestand en eventuele contra-indicaties beoordelen en de meest aangewezen behandelingen en opvolging van uw dieet doen, handelen ook als medeverantwoordelijke van de gegevens samen met de bovenvermelde medeverantwoordelijken en zullen daarom uw persoonsgegevens behandelen. Dergelijke medeverantwoordelijkheid bij de verwerking van uw persoonsgegevens worden door een overeenkomst waarvan het voornaamste doel heeft de voorwaarden vast te leggen waaronder de medeverantwoordelijke de persoonsgegevens zal verwerken waartoe hij toegang heeft in het kader van de geleverde diensten. In deze gevallen heeft PronoKal® met al deze derden een verwerkingscontract ondertekend met de bijhorende medeverantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking, die dergelijke gegevens uitsluitend zal verwerken voor doeleinden die in elk van de gevallen door PronoKal® zijn bepaald.

Wanneer gebruikers een van de websites PronoKal® bezoeken, diensten en/of producten aanvragen die via de website worden aangeboden en zelfs, in voorkomende geval, onze bedrijfsprofielen op sociale media raadplegen, zal PronoKal® hun persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. U kunt al onze websites hier raadplegen.

PronoKal® zal ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken van potentiële geïnteresseerden en/of klanten van haar dieetmethoden, evenals van voorschrijvende artsen, via andere kanalen dan deze website, zoals via contracten, papieren voorschriften of formulieren, telefoongesprekken. In dergelijke gevallen wordt u geïnformeerd over de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid en de voorwaarden die in desbetreffende documenten en/of telefoonberichten zijn opgenomen.

PronoKal® behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus we raden u aan het te bezoeken elke keer dat u de website bezoekt. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website.

DE GEGEVENS DIE PRONOKAL® VERZAMELT, DE WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERZAMELING EN HET DOEL VAN DE VERZAMELING EN DE BEWAARTERMIJN

Hierna worden het geheel van de gegevens omschreven die PronoKal® verzamelt, de wettelijke basis waarop dit gebeurt, het doel waarvoor deze gegevens gebruikt zullen worden en de bewaartermijn van de verzameling:

Contactformulier:

 1. Verzamelde gegevens: uw naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en postcode;
 2. Doel: zodat onze klantenservice contact met u kan opnemen en u informatie kan verstrekken over onze methoden en/of kan reageren op de vragen die via het betreffende rubriek worden gesteld;
 3. Wettelijke basis: uw toestemming;
 4. Bewaartermijn: totdat uw aanvraag is afgehandeld en de bewaring ervan niet meer nodig is; in geval van opstart als patiënt worden dergelijke gegevens onderdeel van het dossier als patiënt.

Inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief:

 1. Verzamelde gegevens: uw e-mailadres;
 2. Doel: om commerciële communicatie te verzenden via e-mail, SMS, sociale media of enige andere elektronische of fysieke middelen, die momenteel aanwezig zijn of die in de toekomst mogelijk zijn, indien de gebruiker hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien de gebruiker ons daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, kunnen ook de andere ondernemingen van de PronoKal® groep dergelijke commerciële communicatie sturen;
 3. Wettelijke basis:
  – Nieuwe klanten: uw toestemming
  – Voor klanten die een eerdere contractuele relatie met PronoKal® hebben: het gerechtvaardigd belang, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake informatiediensten;
 4. Bewaartermijn: totdat u zich verzet tegen het verzenden van voornoemde communicatie;

Voorschrift voor patiënten:

 1. Verzamelde gegevens: uw naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer;
 2. Doel: om u als patient van PronoKal® te registreren; zodra uw account is geactiveerd. Als PronoKal® patiënt wordt u een reeks gegevens gevraagd om uw geschiktheid als patiënt te bevestigen en uw dieet op te volgen. De gegevens die nodig zijn om uw registratie als patiënt te formaliseren, zijn de volgende:
  Identificatiegegevens: naam, achternaam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord.
  Identificatiegegevens voor verbinding: IP-adres, logboeken.
  Financiële gegevens: bankrekeningnummer.
  Gezondheidsgegevens: gewicht, eventuele pathologieën of ziekten, emotionele toestand, eventuele allergieën en intoleranties en alle andere gezondheidsgegevens die de klant aan de Onderneming en/of zijn/haar arts meedeelt en die strikt noodzakelijk zijn voor het goede verloop van de behandeling.

De persoon die klant wordt van onze methoden, zal geïnformeerd worden dat zowel PronoKal® als het dokterskabinet dat de klant bezoekt, een relatie onderhouden als respectievelijk verwerkingsverantwoordelijke (PronoKal®) en gegevensverwerker (de genoemde dokter of dokterskabinet) en gebonden zal zijn aan een contract voor de levering van diensten en gegevensverwerker, in overeenstemming met artikel 28 van de AVG, waarin het doel en de middelen voor de gegevensverwerking worden vastgelegd en de respectievelijke verantwoordelijkheden van elke partij bij het nakomen van de verplichtingen op het gebied van persoonsgegevens worden geregeld.

Wanneer de voorschrijvende arts een contractuele relatie onderhoudt met PronoKal®, zullen zowel de identificatie- als de contactgegevens van de gebruiker verwerkt worden (voor- en achternaam, ondernemingsnummer, e-mailadres en/of postadres, telefoon), alsook, in voorkomend geval, diens financiële gegevens.

Het doel van de verwerking van uw gegevens als patiënt is het beheer van de door de patiënt aangegane diensten, zowel commercieel, administratief, fiscaal als boekhoudkundig die noodzakelijk zijn onder de huidige wetgeving.

          3. Wettelijke basis: Uitvoering van de contractuele en zakelijke                 verplichtingen die de verwerkingsverantwoordelijke heeft verworven op het moment dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijke contacteert.

          4. Bewaartermijn: tot het einde van de dienstverlenende relatie, en vervolgens gedurende de periode die PronoKal® nodig heeft om aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen.

Registratie in de “PronoKal Connect” applicatie:

 1. Verzamelde gegevens: naast de reeds gekende identificatiegegevens ook uw factuur- en bankgegevens;
 2. Doel: in deze applicatie krijgt u toegang met uw e-mail en ontvangt u een wachtwoord. In de app kunt u PronoKal® producten kopen.
 3. Wettelijke basis: Uitvoering van de contractuele en zakelijke verplichtingen die de verwerkingsverantwoordelijke heeft verworven op het moment dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijke contacteert.
 4. Bewaartermijn: tot het einde van de dienstverlenende relatie, en vervolgens gedurende de periode die PronoKal® nodig heeft om aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen.

Registratie van uw account voor Online Shop:

 1. Verzamelde gegevens: naast de reeds gekende identificatiegegevens ook uw factuur- en bankgegevens;
 2. Doel: op deze website krijgt u toegang met uw e-mail en ontvangt u een wachtwoord. Op de website kunt u PronoKal® producten kopen.
 3. Wettelijke basis: Uitvoering van de contractuele en zakelijke verplichtingen die de verwerkingsverantwoordelijke heeft verworven op het moment dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijke contacteert.
 4. Bewaartermijn: tot het einde van de dienstverlenende relatie, en vervolgens gedurende de periode die PronoKal® nodig heeft om aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen.

Testimonial

 1. Verzamelde gegevens: uw naam, achternaam foto of afbeelding
 2. Doel: indien de gebruiker hiervoor toestemming geeft, wordt er een foto of video gemaakt waarin zijn persoonlijke ervaring met PronoKal® wordt uitgelegd;
 3. Wettelijke basis: toestemming van de betrokkene;
 4. Bewaartermijn: totdat de gebruiker zijn toestemming tot het verzenden van bovenstaande communicatie intrekt.

Uitvoeren van marktonderzoeken door onafhankelijke externe bedrijven

 1. Verzamelde gegevens: IP-adres
 2. Doel: mening en de algemene beoordeling van het publiek over de producten en diensten van het PronoKal® te kennen.
 3. Wettelijke basis: het gerechtvaardigd belang van PronoKal® om de mening en de algemene beoordeling van het publiek over de producten en diensten van het PronoKal® te kennen.
 4. Bewaartermijn: de gegevens worden aan het einde van het onderzoek verwijderd.

Sociale media: het gebruik van sociale media wordt in desbetreffende rubriek gespecificeerd.

Wetenschappelijke bijscholing van de voorschrijvende artsen door middel van trainingen, deelname aan wetenschappelijke bijeenkomsten en/of congressen, beantwoorden van verzoeken om informatie en/of medische raadplegingen.

 1. Wettelijke basis: gerechtvaardigd belang van PronoKal® dat dokters dit soort opleiding krijgen.
 2. Bewaartermijn: tot het einde van de dienstverlenende relatie, en vervolgens gedurende de periode die de Onderneming nodig heeft om aan al zijn toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen.

De foto’s die op de website worden gepubliceerd zijn eigendom van PronoKal®.

Toestemming

Voor die gegevens die verzameld worden op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een schriftelijk verzoek met als onderwerp “Afmelden” te sturen naar bovenvermeld e-mailadres.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake informatiediensten, houdt PronoKal® zich niet bezig met SPAM-praktijken en verstuurt daarom geen commerciële e-mails die niet vooraf door de gebruiker zijn aangevraagd of toegestaan. Bijgevolg heeft de gebruiker in alle communicatie die hij ontvangt van PronoKal® de mogelijkheid om zijn uitdrukkelijke toestemming tot het ontvangen van onze communicatie, in te trekken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan de beschreven doeleinden verwerken, tenzij op grond van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel.

Het niet verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens of het niet aanvaarden van dit privacybeleid impliceert de onmogelijkheid om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken.

Het prospectieve of commerciële aanbod van producten en diensten is gebaseerd op de gevraagde toestemming, zonder, in ieder geval, de intrekking van deze toestemming de uitvoering van het lidmaatschap bij PronoKal® te beperken.

DOORGIFTE EN OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

De uitvoering van het contract met PronoKal® kan met zich meebrengen dat de persoonsgegevens van de gebruiker worden doorgegeven aan andere bedrijven van de PronoKal®-groep, in dat geval en indien nodig, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen, bijvoorbeeld voor het verzenden van commerciële communicatie door andere ondernemingen van de groep. Het kan ook nodig zijn om uw gegevens aan de andere ondernemingen van de groep mee te delen voor interne administratieve doeleinden: in dit geval is de rechtsgrondslag voor dergelijke communicatie een gerechtvaardigd belang, gebaseerd op art. 6.1.f van de AVG en overweging 48: “Verwerkingsverantwoordelijken die deel uitmaken van een concern of een groep van instellingen die aan een centraal lichaam verbonden zijn, kunnen een gerechtvaardigd belang hebben bij de doorzending van persoonsgegevens binnen het concern voor interne administratieve doeleinden, waaronder de verwerking van persoonsgegevens van klanten of werknemers. De algemene beginselen voor de doorgifte van persoonsgegevens, binnen een concern, aan een in een derde land gevestigde onderneming blijven onverlet.” Sommige van deze bedrijven kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd zijn, maar dergelijke overdrachten zullen worden uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waarbij in elk geval een niveau van gegevensbescherming zal worden gegarandeerd dat gelijkwaardig is aan dat van de EER.

U kunt de details van de ondernemingen binnen de PronoKal®-groep bekijken door hier te klikken.

De informatie die u ons zowel via deze website als via de applicatie verstrekt, wordt gehost op de servers van PronoKal®-groep, gevestigd in Spanje. De verwerking van de gegevens van de entiteit wordt geregeld door een verwerkingsovereenkomst tussen PronoKal® en de betreffende onderneming

Ook gebruikt PronoKal® bepaalde hulpmiddelen om diensten te verlenen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de activiteit, waarbij zij uw gegevens kan opslaan. Deze hulpmiddelen zijn de volgende:

Google Analytics: om via cookies een analyse en metingen te verrichten over het gebruik van de website door de gebruikers. De door deze cookies gegenereerde en verzamelde informatie over het gebruik (inclusief het IP-adres) wordt rechtstreeks verzonden naar en opgeslagen door Google Inc. gevestigd in Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Mount View (Californië), CA 94043 van de Verenigde Staten (” Google “), op haar servers in de Verenigde Staten.

PronoKal® zal alleen informatie verstrekken aan wetshandhavingsinstanties op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke verplichting, zonder afbreuk te doen aan het blokkeren of annuleren van uw account indien er aanwijzingen kunnen zijn dat de gebruiker een misdrijf heeft gepleegd. De verstrekte informatie zal uitsluitend die zijn waarover de aanbieder op dat moment beschikt.

RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDEN:

Als gebruiker-belanghebbende kunt u de hierna vermelde rechten uitoefenen, met name door een brief te sturen naar bovenvermelde maatschappelijke zetel van PronoKal® of door een e-mail te sturen naar dpo@pronokalgroup.com, met als onderwerp: “GEGEVENSBESCHERMING: UITOEFENING VAN RECHTEN”, en als bijlage een fotokopie van uw identiteitskaart of een door de wet aangegeven gelijkwaardig middel bij te voegen

het recht op rectificatie: indien u meent dat bepaalde gegevens die worden verwerkt door ons onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om hiervan een rechtzetting of vervollediging te vragen, dit door een aanvullende verklaring te verstrekken.

het recht op wissing, beter bekend als het recht om vergeten te worden: u heeft het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens gewist of verwijderd worden in volgende gevallen: 

 • indien ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; 
 • indien deze gegevens verwerkt worden op grond van uw eigen toestemming en u nu deze toestemming wenst in te trekken, op voorwaarde dat er voor ons geen andere rechtsgrond voorhanden is op basis waarvan wij deze gegevens mogen verwerken; 
 • indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking voorhanden zijn; 
 • indien u meent dat de gegevens van meet af aan onrechtmatig verwerkt werden; 
 • indien de wissing moet gebeuren om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 
 • indien de gegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind;

  het recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt in volgende gevallen:

 • indien de juistheid/volledigheid van de persoonsgegevens wordt betwist en dit dan gedurende de periode dat PronoKal® nodig heeft om de juistheid te controleren; 
 • indien de verwerking onrechtmatig blijkt te zijn maar u verkiest een beperking van de verwerking ipv de volledig wissing van de gegevens; 
 • indien het bijhouden van de persoonsgegevens zijn niet meer nodig is voor het doeleinde dat ze werden verzameld maar u heeft deze nodig voor de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in afwachting van een antwoord op dit bezwaar; 

het recht op een elektronische kopie en overdraagbaarheid: u heeft het recht – indien de verwerking van uw persoonsgegevens gegrond is op een door u verleende toestemming – een kopie te krijgen van deze gegevens, in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm, indien de verwerking van deze gegevens effectief gebeurde via geautomatiseerde procedés, alsook het recht om te vragen dat deze kopie wordt overgedragen aan een andere verwerker; 

het recht van bezwaar: u heeft – indien de verwerking gebeurt in het algemeen belang of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang – het recht om tegen deze verwerking bezwaar in te dienen, alsook tegen profilering en ingeval van verwerking ten behoeve van direct marketing;

het recht om klacht in te dienen: indien u meent dat er een inbreuk is gebeurd op uw rechten conform de Europese regelgeving terzake, beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
 contact@apd-gba.be

De bovenvermelde verzoeken kunnen worden geweigerd of beperkt beantwoord, ter waarborging van de nationale veiligheid, de landsverdediging, de openbare veiligheid, de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, andere doelstellingen van algemeen belang, de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures, de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van beroepscodes, een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt met de uitoefening van het openbaar gezag, de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, de inning van civielrechtelijke vorderingen.

AANVULLENDE INFORMATIE

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. PronoKal® heeft alle technische en organisatorische maatregelen genomen en alle beschermingsniveaus ingesteld die nodig zijn om de veiligheid bij de verwerking van gegevens te waarborgen en te voorkomen en wijzigingen, verlies, diefstal, behandelding of ongeoorloofde toegang te voorkomen, afhankelijk van de toestand van de technologie en de aard van de opgeslagen gegevens. Evenzo wordt gewaarborgd dat de verwerking en opslag in bestanden, programma’s, systemen of apparatuur, lokalen en centra voldoen aan de eisen en voorwaarden van integriteit en veiligheid die zijn vastgelegd in de huidige regelgeving.

TAAL

De taal die van toepassing is op dit privacybeleid is Nederlands. In geval van tegenstrijdigheid in een van de versies in andere talen, primeert de Nederlandse versie derhalve.

PROFIELANALYSE

De informatie die in de verschillende vormen wordt verstrekt, tijdens de interactie met de website en alle andere gegevens die tijdens het surfen worden verstrekt, met inbegrip van de informatie die door cookies wordt verstrekt met betrekking tot het surfgedrag, houdt de aanvaarding van de verwerking van deze gegevens, om te worden gesegmenteerd of gecategoriseerd met het oog op de toepassing ervan voor de activiteit in verband met het beheer van de algemene administratie, informatie, marketing van advertentieruimte, profilering, analyse van de voorstellen die door gebruikers/klanten worden gevraagd, statistische studie van de gebruikte diensten en inhoud, smaken en voorkeuren, enquêtes of formulieren. De gegevens die bij het uitwerken van deze profielen worden gebruikt, zijn geen gegevens die de identificatie van de gebruikers mogelijk maken, maar geven alleen in een grafiek het type publiek weer dat interactie heeft met de website, leeftijd, land, geslacht, enz.

De gebruiker die deze website bezoekt, stemt uitdrukkelijk in met het gebruik van deze algemene informatie voor profilering, segmentering en categorisering van gegevens voor de in de vorige paragraaf beschreven doeleinden.

SOCIALE MEDIA

Wij informeren u dat PronoKal® aanwezig is op de volgende sociale netwerken: Instagram® en Facebook®. De verwerking van gegevens van de personen die volgers worden op sociale netwerken (en/of een link of actie van verbinding maken via sociale media) van de officiële pagina’s van PronoKal® zal worden geregeld door deze paragraaf, evenals door de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en toegangsregels die behoren bij deze sociale media die in elk geval van toepassing is en vooraf door de gebruiker zijn aanvaard.

PronoKal® zal uw gegevens behandelen met het oog op een goed beheer van haar vertegenwoordiging op sociale media, het informeren over haar activiteiten, producten of diensten, alsook voor elk ander doel dat de regelgeving van de sociale media toestaat.

De publicatie van volgende inhoud op de website of sociale media van PronoKal® is verboden:

 • die gegevens die door nationale, lokale of internationale regelgeving als illegaal worden beschouwd of die illegaal zijn of die in strijd zijn met de beginsels van de goede trouw; die gegevens die indruisen tegen de fundamentele rechten van de mens, die een gebrek aan hoffelijkheid in het netwerk tonen, die irriteren of negatieve meningen kunnen generen bij onze gebruikers of derden en in het algemeen elke inhoud die PronoKal® ongepast vindt; in het algemeen die gegevens die in strijd zijn met de beginselen van wettigheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, bescherming van de menselijke waardigheid, bescherming van minderjarigen, bescherming van de openbare orde, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, consumentenbescherming en intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Bovendien behoudt PronoKal® zich het recht voor om inhoud die als ongepast wordt beschouwd, zonder voorafgaande kennisgeving, van de website of sociale media van de onderneming te verwijderen.

In elk geval zal PronoKal®, indien u persoonlijke informatie via het sociale netwerk verstuurt, gevrijwaard zijn van enige aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die op dit platform van toepassing zijn en dient de gebruiker, indien hij deze wenst te kennen, de bijzondere voorwaarden van het netwerk in kwestie raadplegen.

PUBLICATIE VAN GETUIGENISSEN

In het geval dat de gebruiker zijn mening wil publiceren op de website, informeren wij u dat de verstrekte gegevens zullen worden verwerkt om de voorgestelde suggesties, ervaringen of meningen met betrekking tot de producten en/of diensten te kunnen publiceren op de website en zo andere gebruikers te kunnen helpen. De gegevens zullen worden bewaard zolang er een wederzijds belang is om het doel van de behandeling te behouden en wanneer het niet langer nodig is voor dat doel, zullen ze worden verwijderd met passende veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens worden gepseudonimeerd of volledig worden vernietigd. De getuigenissen zullen op onze website worden gepubliceerd. De enige persoonlijke gegevens die over de getuige zullen worden gepubliceerd, zijn zijn/haar naam.

REMARKETING EN RETARGETING

Remarketing is een systeem dat het mogelijk maakt om op maat gemaakte of gepersonaliseerde advertenties te maken voor gebruikers die eerder een website hebben bezocht en in dit geval onze website. Het is een oplossing die gekoppeld is aan Google Adwords met als doel een betere return on investment (ROI) te behalen. Remarketing plaatst een cookie op de computer van de gebruiker en op de websites die zijn aangesloten bij Google Adsense met grafische advertenties wordt een banner van de aanbieder getoond.

Retargeting is de techniek die wordt gebruikt om, op andere websites en dankzij een trackingsysteem, grafische advertenties te tonen aan een gebruiker die onze website heeft verlaten zonder een proces te voltooien dat wij wilden dat hij zou voltooien (registratie, aankoop, aanvraag, enz.), deze advertenties moeten voornamelijk gericht zijn op de conversie van de doelgroep van onze website.

De informatie die wij dankzij deze functies verzamelen, wordt verzameld door cookies van Facebook, Google Adwords.

Als u niet wilt dat deze informatie door deze cookies wordt verzameld, schakelt u het gebruik van cookies van Google via de advertentie-instellingen van Google uit. U kunt ook het gebruik van cookies van een externe leverancier uitschakelen via de opt-outpagina NetworkAdvertisingInitiative .

Met dit soort dienstverlening kunt u communiceren met sociale meda of andere externe platforms. De interacties en informatie verkregen door PronoKal® zijn altijd onderworpen aan de privacy-instellingen van de gebruiker in elk sociaal netwerk. Als dit type dienst wordt geïnstalleerd die interactie met sociale netwerken mogelijk maakt, is het mogelijk dat deze dienst, zelfs als de gebruiker deze niet gebruikt, gegevens over het websiteverkeer verzamelt met betrekking tot pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd.

FACEBOOK-ADVERTENTIES

De website van PronoKal® maakt gebruik van Facebook-advertenties, het advertentieplatform van Facebook. Hiermee kunt u campagnes en advertenties maken. Bij het genereren van een advertentie, kan de doelgroep worden gesegmenteerd op:

– Locatie

– Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, enz.)

– Interesses (activiteiten, hobby’s, enz.)

– Wat ze kopen op het internet en via andere kanalen.

– Enzovoort.

Vanaf het moment dat de gebruiker zijn gegevens achterlaat in het daarvoor bestemde formulier om zich aan te melden voor de nieuwsbrief, zijn de via Facebook Ads verkregen gegevens onderworpen aan dit privacybeleid. In geen geval zal de informatie van Facebook voor andere doeleinden worden gebruikt.

GOOGLE ADWORDS

Adwords is een platform van Google voor adverteerders die willen adverteren op GOOGLE. De aanbieder maakt gebruik van Google Adwords, het advertentieplatform van Google. Hiermee kunt u campagnes en advertenties maken om op andere websites weer te geven. Bij het genereren van een advertentie, kan de doelgroep worden gesegmenteerd op:

– Locatie

– Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, enz.)

– Interesses (activiteiten, hobby’s, enz.)

– Wat ze kopen op het internet en via andere kanalen.

– Enzovoort.

Vanaf het moment dat de gebruiker zijn gegevens achterlaat in het daarvoor bestemde formulier om zich aan te melden voor de nieuwsbrief, zijn de via Google Ads verkregen gegevens onderworpen aan dit privacybeleid. In geen geval zal de informatie van Google voor andere doeleinden worden gebruikt.

PronoKal® kan getuigenissen van klanten selecteren en publiceren voor de websites. Deze getuigenissen kunnen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten, zoals uw naam en/of gemeente, provincie of land waarin u woont. Indien u wenst dat uw naam of getuigenis verwijderd of gewist wordt van de website, moet u contact opnemen met PronoKal® via de bovenstaande contactgegevens.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

PronoKal® behoudt zich het recht voor om dit beleid aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen in de onderneming, in de wetgeving of de jurisprudentie. Iedere wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website.

HERROEPBAARHEID

De gegeven toestemming, zowel voor de behandeling als voor de overdracht van de gegevens van de gebruikers, kan te allen tijde worden herroepen door deze aan PronoKal® mee te delen onder de voorwaarden die in dit beleid zijn vastgesteld voor de uitoefening van de rechten. Deze herroeping zal in geen geval terugwerkende kracht hebben.

WETGEVING

Dit privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

PronoKal® en de gebruiker onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, met de uitdrukkelijke uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en zonder afbreuk te doen aan de rechten van de consument om zowel in België als in zijn/haar staat van gewone verblijfplaats een vordering in te stellen.

Laatste update: november 2021