Privacybeleid

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna “AVG” genoemd) en de organieke wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoongsgegeven (hierna de “WBP”),  is dit Privacybeleid bedoeld om iedereen die toegang heeft tot en gebruik maakt van de mobiele applicatie PRONOKAL CONNECT, eigendom van PROTEIN BENELUX (hierna “de Gebruiker”) te informeren over de gegevensverwerking die PROTEIN BENELUX NV, als verwerkingsverantwoordelijke uitvoert via de mobiele applicatie (hierna “de Applicatie”).

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Protein Benelux NV (de “Onderneming” of “PROTEIN BENELUX”), in haar hoedanigheid van gegevensverwerker, houdt ten zeerste rekening met de persoonlijke levenssfeer van de Gebruikers en verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om deze te eerbiedingen.

De identificatiegegevens van PROTEIN BENELUX zijn:

Eigenaar: PROTEIN BENELUX NV  (hierna: “PROTEIN BENELUX”).

Maatschappelijke zetel: Posthofbrug 6-8 bus 5/131, 2600 Antwerpen

Ondernemingsnummer : BE 0846.682.316

E-mail: info.belgie@pronokalgroup.com

Telefoon: 03/808.29.91

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wij verzamelen persoonsgegevens op de volgende manieren:

i. Persoonsgegevens die door de Gebruiker aan ons worden verstrekt:

 1. Via het voorschrift: wanneer u het voorschrift invult om een PRONOKAL-behandeling te starten, verstrekt u ons de nodige gegevens (naam, e-mail, lengte [cm] en geslacht) die zullen worden gebruikt om u zowel als patiënt in elke PRONOKAL-behandeling als in de PRONOKAL-applicatie te registreren.
 2. Via de digitale weegschaal: door gebruik te maken van de digitale weegschaal van PROTEIN BENELUX, bezorgt u ons van de nodige gegevens (Gewicht, BMI, Waterpercentage, Spiermassa, BMR en Viscerale vetmassa, hieronder beschreven) die zullen worden gebruikt om een gepersonaliseerde opvolging uit te voeren door het team van PROTEIN BENELUX.

U kunt meer informatie verkrijgen over de werking van de Applicatie via de gebruiksvoorwaarden van de applicatie.

Dergelijke persoonsgegevens kunnen in het algemeen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Identificatiegegevens: voornaam, achternaam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Fysiologische gegevens: lengte (cm), Gewicht (gewicht in kg), BMI (body mass index), Water (percentage water), Spiermassa (percentage spieren), BMR (BMR Kcal) en Vetmassa (percentage visceraal vet).

Persoonsgegevens met betrekking tot Gewicht, BMI, Water, Spieren, BMR en Visceraal zullen worden verzameld, samen met de datum waarop ze zijn gemeten.

ii. Persoonsgegevens die door de Gebruiker aan het MyPatients artsenplatform worden verstrekt:

Via deze applicatie verzamelen wij persoonsgegevens op de volgende manieren:

 1. Persoonsgegevens die de gebruiker ons verstrekt: wanneer u uzelf als patiënt inschrijft of bij het registreren van een patiënt door een arts of het invullen van contactformulieren ter beschikking gesteld door de Onderneming.
 2. Cookies en soortgelijke technologieën: wanneer u onze app gebruikt, gebruiken we verschillende technologieën om informatie te verzamelen en op te slaan en dit kan het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën omvatten om uw browser en/of apparaat te identificeren.

De persoonsgegevens die worden verwerkt, kunnen in het algemeen in volgende categoriën worden gegroepeerd:

 1. Identificatiegegevens: voornaam, achternaam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord.
 2. Verbinding-identificerende gegevens: IP, logs.

In het geval dat een gebruiker klant van de Onderneming wordt, moet de gebruiker het Privacybeleid accepteren dat is opgenomen in het overeenkomstige document waarmee de registratie van deze klant wordt geformaliseerd, hetgeen de verwerking van de volgende categorieën persoonsgegevens omvat:

iii. Financiële gegevens: bankrekeningnummer.

 1. Gezondheidsgegevens: gewicht, eventuele pathologieën of ziekten, emotionele toestand, mogelijke allergieën en intoleranties en alle andere gezondheidsgegevens die deze klant kenbaar maakt aan de Onderneming en / of zijn arts en strikt noodzakelijk zijn voor het goede verloop van de behandeling.
 2. Persoonsgegevens en medische gegevens die de gebruiker aan ons verstrekt: bij het registreren of het invullen van contactformulieren die ter beschikking worden gesteld door de Onderneming.
 3. Persoonsgegevens en medische gegevens die de arts ons over zijn patiënten en met diens uitdrukkelijke toestemming verstrekt wanneer hij een voorschriftformulier voor zijn patiënten invult of een van de contactformulieren invult die ter beschikking worden gesteld door de Onderneming.

De persoon die klant wordt van PROTEIN BENELUX zal ervan op de hoogte worden gebracht dat zowel de Onderneming als het dokterskabinet waar hij of zij naartoe gaat (of in voorkomend geval, de arts die verbonden is aan dat dokterskabinet) gezamenlijk verantwoordelijk zullen zijn voor de behandeling, aangezien beide gezamenlijk de doelstelling en wijze van de gegevensverwerking zullen bepalen. Hiertoe zullen PROTEIN BENELUX en het dokterskabinet/de arts een verwerkersovereenkomst ondertekenen waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden van elke partij bij het naleven van de verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens worden geregeld.

Wanneer de voorschrijvende arts een contractuele relatie onderhoudt met de Onderneming, zullenzowel de identificatie- als de contactgegevens van de gebruiker verwerkt worden (voor- en achternaam, rijksregisternummer, e-mailadres en / of postadres, telefoon), evenals, indien van toepassing, diens financiële gegevens.

3. DOELEINDE VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS, TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BASIS EN BEWAARTERMIJN

i.

Zoals hierboven vermeld, verwerken wij persoonsgegevens verkregen via (1) het voorschrift en (2) de digitale weegschaal. Daarnaast verwerken wij deze persoonsgegevens voor volgend doeleinde

beheer van de dienst die PROTEIN BENELUX via de Applicatie aan de Gebruiker aanbiedt.

Deze dienst omvat in het bijzonder: (1) het analyseren van de evolutie van het gewichtsverlies en de lichaamssamenstelling van de Gebruiker door middel van de digitale weegschaal en (2) het bekijken van fysieke trainingen door middel van video’s.

Bewaartermijn: zolang de Gebruiker de activiteit voortzet of gebruik maakt van de Applicatie. En zodra de Gebruiker, in voorkomend geval, stopt met het gebruik van de Applicatie, worden zijn/haar gegevens afgeschermd bewaard.

Wettelijke basis: de tot stand gekomen overeenkomst bij het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van de Applicatie, alsook de uitdrukkelijke toestemming tot het gebruik ervan die hieruit voortvloeit.

ii. MyPatients

Zoals hierboven vermeld, verwerken wij persoonsgegevens verkregen via verschillende kanalen, voor de volgende doeleinden:

 • Het reageren op verzoeken om informatie en/of vragen van elke geïnteresseerde, inclusief het verzoek om een afspraak met desbetreffend dokterskabinet.

Bewaartermijn: totdat uw vraag is opgelost en het bewaren ervan niet meer nodig is of tot uw expliciet verzoek tot verwijdering.

Wettelijke basis: De toestemming van gebruiker die impliciet uit zijn verzoek en/of raadpleging voortvloeit, zodat PROTEIN BENELUX hierbij van dienst kan zijn.

 • Het beheren van de commerciële en/of dienstverlenende relatie met elke klant en/of dokterskabinet of zorgverlener, zoals gepast in elk geval

Bewaartermijn: tot het einde van de dienstverlenende relatie, en vervolgens gedurende de periode die de Onderneming nodig heeft om aan al zijn toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wettelijke basis: Uitvoering van contractuele en/of zakelijke verbintenissen die tussen de partijen zijn aangegaan.

 • Intern administratief beheer

Bewaartermijn: tot het einde van de dienstverlenende relatie, en vervolgens gedurende de periode die de Onderneming nodig heeft om aan al zijn toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wettelijke basis: Uitvoering van contractuele en/of zakelijke verbintenissen die tussen de partijen zijn aangegaan, alsook hetgerechtvaardigd belang van de Onderneming om de nodige interne administratieve procedures te vervullen die nodig zijn voor de instandhouding van de relatie met de gebruiker.

 • Het verzenden van commerciële communicatie, ook via elektronische weg, over de producten, diensten en nieuws van de Onderneming.

Bewaartermijn: totdat de ontvanger bezwaar maakt tegen het verzenden van dergelijke communicatie of zijn toestemming intrekt.

Wettelijke basis: toestemming van de gebruiker.

In het geval dat u ons expliciet toestemming geeft, kunnen de andere ondernemingen van de Pronokal Group u ook dergelijke commerciële communicatie sturen.

 • Het uitvoeren van marktonderzoeken door onafhankelijke externe bedrijven.

Bewaartermijn: De gegevens worden aan het einde van het onderzoek verwijderd.

Wettelijke basis: de toestemming van de gebruiker, alsook het gerechtvaardigd belang van de Onderneming om de mening en  algemene beoordeling te kennen die het publiek heeft over de producten en diensten van de Onderneming.

 • Wetenschappelijke bijscholing van de voorschrijvende artsen door middel van trainingen, deelname aan wetenschappelijke bijeenkomsten en/of congressen, reageren op verzoeken om informatie en/of medische raadplegingen.

Bewaartermijn: tot het einde van de dienstverlenende relatie, en vervolgens gedurende de periode die de Onderneming nodig heeft om aan al zijn toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wettelijke basis: de toestemming van de gebruiker en het gerechtvaardigd belang van de Onderneming waarin de deskundigheid van het betreffend dokterskabinet die dergelijke trainingen ontvangen.

4. ONTVANGERS

De persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden geraadpleegd door derden die namens de Onderneming handelen, op voorwaarde dat deze toegang en gegevensverwerking essentieel is voor het leveren van een specifieke dienst aan de Onderneming. In dit geval zullen we met elk van deze derde partijen een passende overeenkomst inzake gegevensverwerking sluiten, waarbij dergelijke gegevens uitsluitend zullen behandeld worden voor de doeleinden die de Onderneming in elk van deze gevallen bepaalt.

Daarnaast heeft de Gebruiker ook de mogelijkheid om steeds onder zijn enige en strikte verantwoordelijkheid, via e-mail de statistieken te delen die door de Applicatie zijn geproduceerd bij het gebruik van de digitale weegschaal. PROTEIN BENELUX is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat de ontvangers die door de Gebruiker zijn gekozen van deze gegevens maken.

De uitvoering van het contract met het Onderneming kan met zich meebrengen dat persoonsgegevens van de gebruiker worden meegedeeld aan andere ondernemingen van de PronoKal-Group, in welk geval en wanneer nodig zullen we om uw uitdrukkelijke toestemming vragen (het verzenden van een commerciële communicatie door een andere onderneming van de PronoKal-Group). In bepaalde gevallen kan dergelijke communicatie ook plaatsvinden voor interne administratieve doeleinden, op voorwaarde dat de Onderneming kan rechtvaardigen dat er een legitiem belang is voor dergelijke doeleinden.

Sommige van deze ondernemingen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), maar dergelijke overdrachten zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in ieder geval een niveau van gegevensbescherming waarborgen dat gelijkwaardig is aan dat van de EER.

U kunt de gegevens van de ondernemingen die deel uitmaken van de PronoKal-Group raadplegen door een mail te sturen naar info.belgie@pronokalgroup.com

5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

In overeenstemming met de AVG en WBP past PROTEIN BENELUX technische, administratieve en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om de gegevens die we verzamelen te beschermen tegen toevallige of illegale vernietiging en het verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang, met name wanneer de verwerking de overdracht van gegevens in een netwerk inhoudt, en tegen elke andere illegale vorm van verwerking.

6. RECHTEN

Alle Gebruikers kunnen volgende rechten uitoefenen indien zij dit wensen:

het recht op rectificatie: indien u meent dat bepaalde gegevens die worden verwerkt door ons onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om hiervan een rechtzetting of vervollediging te vragen, dit door een aanvullende verklaring te verstrekken.

het recht op wissing, beter bekend als het recht om vergeten te worden: u heeft het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens gewist of verwijderd worden in volgende gevallen:

 • indien ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • indien deze gegevens verwerkt worden op grond van uw eigen toestemming en u nu deze toestemming wenst in te trekken, op voorwaarde dat er voor ons geen andere rechtsgrond voorhanden is op basis waarvan wij deze gegevens mogen verwerken;
 • indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking voorhanden zijn;
 • indien u meent dat de gegevens van meet af aan onrechtmatig verwerkt werden;
 • indien de wissing moet gebeuren om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • indien de gegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind;

het recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt in volgende gevallen:

 • indien de juistheid/volledigheid van de persoonsgegevens wordt betwist en dit dan gedurende de periode dat PROTEIN BENELUX nodig heeft om de juistheid te controleren;
 • indien de verwerking onrechtmatig blijkt te zijn maar u verkiest een beperking van de verwerking ipv de volledig wissing van de gegevens;
 • indien het bijhouden van de persoonsgegevens niet meer nodig is voor de doeleinden dat ze werden verzameld maar u heeft deze nodig voor de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in afwachting van een antwoord op dit bezwaar;

het recht op een elektronische kopie en overdraagbaarheid: u heeft het recht – indien de verwerking van uw persoonsgegevens gegrond is op een door u verleende toestemming – een kopie te krijgen van deze gegevens, in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm, indien de verwerking van deze gegevens effectief gebeurde via geautomatiseerde procedures, alsook het recht om te vragen dat deze kopie wordt overgedragen aan een andere verwerker;

het recht van bezwaar: u heeft – indien de verwerking gebeurt in het algemeen belang of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang – het recht om tegen deze verwerking bezwaar in te dienen, alsook tegen profilering en ingeval van verwerking ten behoeve van direct marketing;

het recht om klacht in te dienen: indien u meent dat er een inbreuk is gebeurd op uw rechten conform de Europese regelgeving terzake, beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be

De bovenvermelde verzoeken kunnen worden geweigerd of beperkt beantwoord, ter waarborging van de nationale veiligheid, de landsverdediging, de openbare veiligheid, de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, andere doelstellingen van algemeen belang, de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures, de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van beroepscodes, een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt met de uitoefening van het openbaar gezag, de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Contact

Teneinde uw rechten uit te oefenen, kan u te allen tijde een schriftelijk verzoek richten aan info.belgie@pronokalgroup.com

Dit verzoek dient tenminste volgende gegevens te bevatten:

 • volledige naam en voornaam, adres, geboortedatum
 • een kopie van een geldige identiteitskaart of ander legitimatiebewijs

Indien het verzoek wordt ingediend door een wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde namens de betrokkene, gaat het verzoek vergezeld van een bewijsstuk van de vertegenwoordiging of machtiging, een kopie van een geldige identiteitskaart of ander legitimatiebewijs van de betrokkene én de verzoeker (tenzij deze een advocaat is).

Dit verzoek zal in principe kosteloos beantwoord worden, binnen een termijn van maximum één maand, indien het de noodzakelijke bovenvermelde informatie vermeld heeft.

7. VERANDERINGEN OF WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien en de meest actuele versie op ons platform plaatsen. Iedere substatiële wijzging zal steeds duidelijk gecommuniceerd op het het platform.

Laatst bijgewerkt: maart 2021